lineerdenklem(cramer) - Amaçlar Bu üniteyi çal g215 g252...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Amaçlar Bu üniteyi çal g215 g252 t g215 ktan sonra; • Lineer Denklem ve Lineer Denklem Sistemleri kavramlar g215 n g215 ö g249 renecek, • Lineer Denklem Sistemlerinin çözümlerinin varl g215 g249 g215 n g215 tart g215 g252 abi- lecek, • Lineer Denklem Sistemlerinin çözüm yöntemlerini ö g249 renecek- siniz. g250 çindekiler • Giri g252 61 • Lineer Denklem Sistemleri 62 • Cramer Yöntemi 79 • De g249 erlendirme Sorular g215 83 ÜN g250 TE 3 Lineer Denklem Sistemleri Yazar Yrd. Doç.Dr. Nezahat ÇET g250 N A N A D O L U Ü N g250 V E R S g250 T E S g250 Çal g215 g252 ma Önerileri • Bu üniteyi çal g215 g252 madan önce, matris, rank ve determinant kav- ramlar g215 n g215 tekrarlay g215 n g215 z. • Ünitedeki çözülmü g252 örnekleri kendiniz tekrar çözüp, sonuçlar g215 kar g252 g215 la g252 t g215 r g215 n g215 z. • De g249 erlendirme sorular g215 n g215 çözünüz. A Ç I K Ö g248 R E T g250 M F A K Ü L T E S g250 1. Giri g252 Düzlemdeki bir d do g249 rusunun denkleminin ax + bx + c = 0 g252 eklinde oldu g249 unu bili- yoruz. Bu denkleme ayn g215 zamanda iki bilinmeyenli bir lineer denklem denir. d do g249 rusu üzerindeki her (x, y) noktas g215 bu denklemi sa g249 lar. Tersine bu denklemi sa g249- layan her (x, y) s g215 ral g215 ikilisine kar g252 g215 l g215 k gelen nokta da d do g249 rusu üzerindedir. g251 imdi, düzlemde denklemleri, s g215 ras g215 yla, a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 ve a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 olan d 1 ve d 2 do g249 rular g215 n g215 gözönüne alal g215 m. Bu do g249 rular g215 n düzlemdeki konumlar g215 na göre a g252 a g249 g215 daki üç durum söz konusu olabilir: I. Durum: d 1 ve d 2 do g249 rular g215 bir noktada kesi g252 irler. Böyle bir durumda a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 ve a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 denklemini birlikte sa g249 layan tek bir (x, y) s g215 ral g215 ikilisi vard g215 r. Bu (x, y) s g215 ral g215 ikilisine kar g252 g215 l g215 k gelen nokta d 1 ve d 2 do g249 rular g215 n g215 n kesim noktas g215 d g215 r. Ba g252 ka bir deyi g252 le, bu iki lineer denklemin bir tek çözümü vard g215 r. II. Durum: d 1 ve d 2 do g249 rular g215 çak g215 g252 g215 kt g215 r. Bu durumda d 1 do g249 rusu üzerindeki her nokta d 2 do g249 rusu üzerinde ve d 2 do g249 rusu üzerindeki her nokta da d 1 do g249 rusu üze- rindedir. Di g249 er taraftan d 1 do g249 rusu üzerindeki her (x, y) noktas g215 a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 lineer denkleminin, dolay g215 s g215 yla a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 lineer denkleminin bir çö- zümü oldu g249 una göre, bu iki lineer denklemin sonsuz say g215 da ortak çözümü vard g215 r. III. Durum: d 1 ve d 2 do g249 rular g215 paraleldir. Bu durumda bu iki do g249 runun hiç bir ortak noktas g215 yoktur. Dolay g215 s g215 yla bu iki do g249 ruya kar g252 g215 l g215 k gelen a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 ve a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 lineer denklemlerinin ortak çözümleri yoktur....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

lineerdenklem(cramer) - Amaçlar Bu üniteyi çal g215 g252...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online