phrasel verbs - Allow for Hesaba katmak dikkate almak(You...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Allow for : Hesaba katmak, dikkate almak (You should allow for the possibility that we might not finish it on time.) Ask for : istemek, talep etmek (He asked me for a glass of water.) Back up : desteklemek (He backed up his claims with some documents.) Be cut out for . .. : ... için uygun olmak (I am not cut out for politics.) Bear up : sabırlı olmak, tahammül etmek (He bore up bravely under bad conditions.) Blow out : üfleyerek söndürmek (---------) Blow up : patlamak, havaya uçurmak (---------) Break away : kaçmak, gözyaşları içinde kendinden geçmek (---------) Break down : araba, makine vs. bozulmak (---------) Break in / into : zorla içeri girmek (---------) Break off : birdenbire kesilmek, durmak, kesmek (---------) Break out : birdenbire, aniden başlamak (---------) Break up : parçalamak, parçalara ayırmak (---------) Bring about : ---- neden olmak (---------) Bring round : ikna etmek (---------) Bring out : yayınlamak, neşretmek (---------) Bring up : yetiştirmek, büyümek, gündeme getirmek (---------) Brush up on : tekrar etmek, tazelemek (---------) Buy off : rüşvet vererek satın almak Call at : uğramak, kısa ziyarette bulunmak (---------) Call for : gerektirmek (---------) Call of : iptal etmek (---------) Call on : --e uğramak (---------)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Call up : telefon etmek, askerlik görevi için çağrılmak (---------) Care for : sevmek, hoşlanmak, göz kulak olmak (---------) Carry on : devam etmek, sürdürmek (---------) Carry out : görev, emir vs yerine getirmek (---------) Carry through : başarı ile tamamlamak (---------) Catch up with : yetişmek (---------) Check in : kaydolmak, kayıt yaptırmak (---------) Check out : ayrılmak, kayıt sildirmek (---------) Cheer up : neşelenmek (---------) Chop off : kesmek, kesip koparmak (---------) Clear off : gözden kaybolmak (---------) Clear away : dağılmak (---------) Clear up : gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak (---------)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

phrasel verbs - Allow for Hesaba katmak dikkate almak(You...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online