{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Unknown Words - Forge demir oca Flourish savurmak gelimek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Forge: demir ocağı Flourish: savurmak, gelişmek, ilerlemek Clumsy: acemi, sakar Invade/Invasion Cowardice: korkaklık /coward Nobleman: soylu, asilzade Accomplishment: başarı Transitory: geçici Permanent: kalıcı Aspect: görünüş, durum Flow: akmak, taşmak, dökülmek Counteract: önlemek, mücadele etmek Rely: güvenmek, dayanmak Vestige: eser, iz, damla Blubber: zırlamak Insulation: izolasyon, tecrit Dissipate: dağıtmak, saçmak Flutter: çırpınmak, titremek
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Unknown Words - Forge demir oca Flourish savurmak gelimek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online