ELEC341 Electrical Machine Experiment Group Arrangement

ELEC341 Electrical Machine Experiment Group Arrangement -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ELEC341 Electrical Machine Experiment Group Arrangement No. Name SID 1 CHEANG WAI DA927793 TONG PENG CHIO DA927827 2 ZHENG JI ER DA828907 JIANG XIAO DA828913 3 TENG CHENG DA928240 LAO KA FHI DA920501 4 ZHANG YU ZHE DA928269 CHIO WAI LEN DA927655 5 FONG TEK KEI DA927254 LEI KA CHON DA927373 6 CHANG WENG LAM DA827696 WONG WAI WAI DA828256 7 VONG HON IEONG DA927499 TAM CHOU LAP DA928005 8 PANG CHI KIN DA927273 CHAO KENG CHUN DA927808 9 JANIR DA CRUZ DA928385 BAI ZI WEN DA928391
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10 ZHANG CHI DB129206 GUO ZENG BIN DA927098 11 CHEONG CHONG LAM DA927981 LEONG MAN PIO DA927978 12 SU JIA SHUN DA828563 LIN HONG WEI DA828178 13 NG KUN HONG DA727971 LEI CHIO IN DA928059 CHEONG KA HOU DA927367 14 LI SIYANG DA928202
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dear students 1. Please find the lab. menu in the attachment. 2. The following are the arrangement of the lab.: Group 1, 2, 3 and 4 will conduct their experiment on 12/OCT (Wednesday) 2:30-4:30 Group 8, 9, 10 and 12 will conduct their experiment on 13/OCT (Thursday)11:30-1:30 Group 5, 6, 7 and 11 will conduct their experiment on 17/OCT (Monday) 11:30-1:30 Group 13 and 14 will conduct their experiment on 19/OCT (Wednesday) 2:30-4:30 3. Mid-Term Test: 24/10 4. Review: 20/10 (N314) 5. Submission of Report: 31/10 6. Oral examination: 21/11 Thank you C.K. Wong...
View Full Document

Page1 / 2

ELEC341 Electrical Machine Experiment Group Arrangement -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online