{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Astro_week_6 - sag/MM" Nadia"[Page-fixbm flab...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sag/MM? " Nadia!" [Page-fixbm flab? quay} a gator-jg imam 612314, 53/ pvt? ckaim inf-fog Jun. 5W0 ram/e fr: massw'L/g rim“; WW‘I‘C Java/“fig 4‘ nan —-r‘e«/a,{;r'w'5'ézc and mm éMx‘Jé-at: dgygweMflOfl jars“ 4' fld3$*flfidffl£ Pefafx'on . 4‘ Clmndmseklzam Mama PJNQJD PP JH'J'ihrl m*39mo n-mjmpwé' lcn‘BU Nye»; [WOOD 1mm my“) @195 MW JD) mm; Dir é’p—bqfle .' pry-Mair? MGM/biz, rmmnc/m'nmyd 6h: mvadJLa-jwwadhpn a): m‘j‘acfhd :Jcm AUIGJH WWWJ‘FCJ “6’53” [mm W“ from sadx'm for nae/ear MHMHMH : ,5' ) *g—Ww ’* J6(E)=E{§€(J l 3;)»;on J‘a-Bflw Tm int-and" warm/m; 'WJCDND 110m) : Ggmw facwr iii: (ma—zag‘fiaflc-QJ mime:- ob= .L. UHF. mfim'b .: 433‘ ” NJ)” $92M? 3%“ frowns-t Eé: 5/53K6'U (60m )Uflwcm '1" J k ‘U’ "““’ 9 “30m: .5’ In) main' 05¢" =P+P 4mm W"""‘”e A57;— 3’J.;OFZR’K€7“€6N‘# fit :1 KEV prawn é. :- gg./0* 966m 2, ff’ 36 1E) mprpén 200‘ nibfnfiyk «m {A rem.“ }Mfgffi?c{fflfl éx‘me ‘75; paH-x'cle ,4 Miami-My Luff/1 3; '5“ mean free flat—b!) '..- l... _.L H I ’2’); U I—nBGV ~36 w re/a HI/ a spam d :93 “Ia/6:183? of .8 part-r2163 teracirr’ort (mtg pé’f parix'dé’ I4 55’- :— ..— [2* {3,93 ngnaév- t l J) 31 215/7661/ . . . f’ G’V‘?“ PW'HCM dé’fl5’y ’79 mm pa?!” unfit W/umé )1 ,(2-9 {233 mapd‘mf v' fl'flb B ~__l H m) MW'FJ'I’JHDDN )fclryfimfl EU’flJ Rum» Uh: 4m: famflrvm 0. far fl/mwe” a/fsim'flu-i £011: ‘ I?” mp'pcfm [fly A‘OIB‘GD wqu ‘ON 6’?cm (50 'JGUEJD WW) 3 {£25} W”) )OfNj‘M I "* WWW IN») [N .m: wlcfa) Mala? wbre 00E) £5 a mg‘nfmwm Sim/0M calm/q'fiafl... minimum @fd'itffi’ m5! “'5 46V:- JQ; JJROJ'M @Jiaopkfl NC 93M b” "’19 “(rm :(mgfttfig) flécfljj “COHEN MEG flppmximafe M19309 raw/Ma. Gaafisx'fln eX/Mnd arguno/ as.“ 52, 721/10!“ 563?“!‘195’ 190 S'éaOhfl/fifdé’f‘: ‘ to E '2’}. 5'53 2" waF/EJ] = MFA? tfifirJf/exflfl {ts/mi 6 £1 = ——— 776‘ 5x A fig’eEc; “’67) g gnjcnn M353?) JUL B‘ijw nwfic 0mg rm): we flux @flgmximafix‘dfl £0 g'flffijflafiee anwtzfgfim/éy J0me a/jgfira..,,_ ML, MUD) wgd};'ww P-P J‘"3WGJ']~: 'UIN' MOUD J3“ WWJ 037.)“ 1,3"? map-uciyica mm mch m'3' 93f) ' Rm En“ I *7 #3, fnycfié’flflyj M/emm/ +5 3': f [fly 5 gm ] Par )flégmcz’v’wzfi fflcgmcmfls 1” M739”? 0% 6M fan: TWUTJO “r51capgem"3 Asmme a‘// mg;sz As" lydpgggfl {:7an (19959 $9956, (5? {0-215 603 Ira/farm AQSI-J/Vfi’agfl fiemfflgdiwgaf), " fir pragma- 03:” a ‘2 QM“ I’m“ 3 F3KéEJEJ 'Eé— m7) =2243~a€ fir p73 chain: : me‘fitffii I #593” . a __ .— _f 50: EFP==39409 £14735” REFJJI €133 J” :: - ' :2: - 33 . *1 if“ E 33% 5:” M: £13 .3 090 a 02103:? , 33 ., k _.3,9--m erj-s 7~$913p UM Ume 1 San gram/l, In {emaix‘pn {Ema “’37 =" “fl”— :oZ #40” r 8/ oZRM ' a?" JQcé-w ad? ‘:,2, ,‘ffljg .na UQQJ‘MJ R33 hi) ya} QJNMN Q‘U’dmn 93'15133 £014») 19);} my .dedm am mm .- Z— : 61/5”? (IL/(org 0W2 MSG!!!) Zc’z‘é afproxfmate "Hui; GM (2. Ebawérr/aw” A o< 779 :4 gm firm/M Mira/“e. where Mac-£be .0ch : /n[. Egg/mas r%)797.-m d/DLIT dint—:2 _3___+T Eli-fir “I! :"E d/“T d?“ J Lima 3 .3 Fjpzfim #691” A455; 15am F: 2279/0 3%:“51L5125 :éér; 39 40 Céhff‘a/ #mpercHWrw dong: change #:at mac-A, In (yam frail/b -i’q9 1L0 100M933 5140M”, 6M mom/o) wet-:16,- [:34 7.9% wamyfi .wgfryg 10g NM: J); J} Jhwfld‘ 15mm) wifia§'ag Mm) mtg-ND Jimmy) DEW) mww witcfilJ‘ [who F1395 rwad‘ [W310 ML] 304-429.,” ~43» 7:9+qu :ch6 (W0 u f" x; 0 'J cad-oz (1/519 T6331) . (WJWJN )unom) fiON WC) w“' 0101:) mm M rem)? nfirmtflMd‘mNfl ' 1.33s: Mfimfl jinn 155147, +0 mm 0.1, ramp 0mm 'OZENeV/Der gclé’ rm ;)bp*d'i)am manpr 0mm) mm; $419106") I f?.J’--3r 3Eyb 95] 1/ ’cm! fiTJSQI-siloja fifé'Q/ W) :mnwnnn Wufiz Aw rat-L 111-]: n‘mn dejemfirm'fé 3&3 ® maggfl wmdmg rehfioh hgn~ ml ti ’ruvidu’c ml“? PPIRHVMHC Chflnér’mfikkqw “Gk-SS 3 pm . I SENS 9 9 _ “Envy” 9359’5) firms, 8 7r?) fijci‘ar’l? DP 335573: yang!) pm )JJQF [firqu plaihfil #5935) '3? FT Ego} bani? new 709C f’QUP fey”? 0139? fr“? QJJ ref 36:4?) _N¢. fifkdeQ-Cfig M w SQ; 03'9") 3‘39 git-A13"! 2“}; CchQJC-MJEer If“) :20” r ’9) _'UO'1'U'7'1 N'? 41 '6';ka '1)qu mas-a; P10 Eyr’j‘wrn {52. 9’4 Up 63"; hi) it?!quth ‘1‘ "£2. a) '1) Pin} A/PVU :1. WV “"" P X Pr: <3" "> VA? "’- 7: Bra! E145 “: PAVI+VAP i "5:15:15 4‘.“de 5E i(X“_)AE-ks P / u '51? V :- E'H‘ ERE- { _ v | Q n] __ 33’ ' I“) IN:- k: we as H5 . “V . 'C°*F*C-P:: . IQ? 5%ch fimc 5} «Eva? F“:th j 55:23ka F”“"§”'~ . i. _ V" . 2 5 1.: [PR/ha b"? /{* 1: . .5: 2 "#1) 5/: .63- fi> ; . 5}" “fab- -' 3 | 'UJN'TN I: 42 43 é-faTH V. .. h “f T3 / A’thr (p) LL E oz P1qu :4) 223/:- EL] 3 ; £3310. ’ICJJx 2612 .._..._. h k. PX :r E; AP: 2%;‘1 I My: fila,ij x I 1 135‘!“ 2) 4-)} . i P c325 I '3? rm; : Pm)? by» (a, 13 HIT “A *r A ’11: "1 a? P P d! 7?“ ,3 PM): 0 z? . #5? *‘S’l’fiffi; :: .L 1:11- P 1 8.)"!‘(3 “at . .mflb :5”?me M1“. -?3-r--*“> MM‘Q/ ’63‘?” 44 P ESQ. 5'1C( 3g p’lcfij flaps G»?- ',a:)x,<::¢.{_£_ 1__;T7 p'Q.( ’39 with“?! AFN'J'UD Wank?) hid , fi’pigd‘fi N J’WPB" F’93}JVF) [(33) (CD6) if“ ‘QIHC 33px) ..A’(3NJQ— gm; QIQ, Hymn ymfl ‘0ij 2;)» fan?) F’bfisi‘t a Pimp jg}! :15,» @333 affirrmf fife. r’jnrJ ibBCSR‘JQ,_ Dj kJD Mb p.11“! (93? {cagpppiryhcrflc “He-as" 3:331:33 $.13ij? “RHY- =IC==a [Chg NQ’Q3D AK h:3fl3:QJ‘??—‘ F’s] Pb “7150.3 _.-r" ' /3ND 3'376/ dfléb iripgjm {Qua}? 129221) Fifi-’3’th -‘3NH FLUI'N he: 2 [1+- _ ' (60»: -- 2 73in Hera?» “VLJr f = A by, m mum: 2: Am h E, ' Late. M5E)fi _._A MP 3 tum :35 5ft?) fi/c P .-().T”Z..;_E,L<E ... .L 2%. 2‘3 fiat} pm: JD 1 \/ i 7-40 ( IT ( W: P J. EfieflL E q": 11/3 WE}? 3 v *’2{Tr) {‘(F) -_ r mm "(kW-'w 5).: - *Grfi/of ” ' Q dry "1 ' {+11 24'" x . _. ; PO”): p “ QWC'SQ 9527-, {39.5 46 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Astro_week_6 - sag/MM" Nadia"[Page-fixbm flab...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online