week_2 - 95/03/0?’ mm 4 New!” “19515” meamremwf 0r...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 95/03/0?’ @ mm 4). New?!” “19515” meamremwf 0r wnsfl‘ar'ni: m, flake/“(mirwa 9; fiz’narj 56am. 922) 5150;“; as 5/ack “ 500? f‘fidzbzfiom, éasx‘c: of flack, #5952? ran/fa fir'cm. 3)! 5,069661‘06 c/as‘chfr'cafl'om 0f 5‘13 am. ,-_--~ :wakyn mm) mm / r \ “a . f ) Err-0 Mi) 9mm ‘JOJ'NJ' 931-15ka3 Ip 1’10 WHM M’JJ l" :P’cfibfiN DOJLN 0))0) ‘DOJJJ NGD fi'fib {Diva} Dunno {ff—3’ Inc finer Hon a any/e ) H ’ "(3: +- 1 J (91 («0.5! {F_ {/31 9&_S£n} I I I 131 ___ V T _ cog... "it" ‘“ if you?) 059:!» *3 mm whim mama )p 95100 (m) M mm M r516 0.)? 1mm) pom CE) J71) MD’DN "Jch mflhfcfifl [EMF-“n 4M5 chaser /H)!J')Nfl km) picfkm mam} 10W»! 6J0); Spa): mme <._-_— JfiNJDQT JUE P’ffl)3N ’km, (5}!)fo wb'fle) $10)) Jyrcficrgm . y i , [$63M mum om] _ Fad/W 1/9/0019 azrwcr “mmnwo ' mar; mi: mum c:— (4) a? ""5 «a. H “0907)” M “W ’O’NQJW 1ch 25a: 3%!“(2/ Ux'suai Hing? (la/7:» pm'ncx'pIe mem’a/‘é’j and o/zlrtfince dfa syrfiem .- .p 015M )Nb J’lkl mom) 0nI mt (TH)de D‘tfio' 0):. A'fi'éfifi ‘2 mam mo) <*~ mom pxcfim mom) mm m warp <= :rO’Nch} an) mmaw Jo wfik 3rd Kelp/W5 [aw can 50/09 unam iyaogy far my and m; _ .. wwflohomojowdmo )qum m; :7sz Jpec‘ér‘aswptb effing}? 33.9%”; sari measure ampA'mo/N 69f retro/Ma" Lie/00ft? Wrb’é‘Jr I Nwaa /:/V4/5"*”’d p) M *(f'Or‘N W‘ 3M Nfidmn d} ycfiy arm orapm) )u rap-ma ammo): [fro JHJ’W JQ) DNN '0’ P6 Me; I fi‘nén m: D-‘(Tar Jim-fa) H _ , I i = (33:) 'QN MM J01) 10W) ILW' QJFOD) (/Vraés I ilk “Cm-$5} m) 913083 )1”? SHIV/9* fined Spams/~05wa gx'flary have, informaf/Um 0(5th may one ILL'C/ff J" I J. “mm mm) — pmmag Starr" r-nww 93m "'ODJ a _ Saundra? Xi‘ar’" - IO'kn MW 0013;) Orv/J flfiseru’e /ngJ/: a, lo 3 m; =1") {ml-rmk) 3,33; = “7:” /ng£/ [1+ "'55) 6) J‘an JSJJ )kw . mum“ f :o'MJdJ 3 world pm: akwu 06391;) <2 .macrm) 6‘0 rpcfn chm! 74 we)”; :‘mporwn-é case, 1'5 when mart/m: L n (D’Wfim fa“ 2pm) p (29 36w m: QU‘JJJ)JE’J 053 mm)» amp/2%mflé' .af Lie/05x13? can/g fflrM. JNb DR 9'53)" Vmfi"; 4313'J3Nr3 m1 0%) JUWJJ) PVC!) :0er <1: .(Jmap 10m Wanda) a» 0.50 ml, 00m) Jaw “mus!” (DU ,9 wnma m1 ') QWUD fie» Crib) 03%) “MT /Vf0€5) Jib '[JJJ] JUL OUDJ ilflNc‘l“? .-J>.n)cnwynéwc awn! pmm kw Iowa )333 mow-Km (9mm) IMF/1M9 (P33) 19%,: 10*“; flay '- 5/:- 490' fmm m4) assame : am Is, _ $45.; A. Mags/HM fawn-9333)”? ’0 )Jr—‘BDmJJ a}? ~g.¥-I0'3’ - A) _ .K. ._ P592“;ng 5/057913’Wg Pé’So/Uéz'oni 3T " O -* 1’0 mpmm BA Micme Jun-mu 313M )th jaw mu) JE) D'arvaun )fi'J Jar! *3»! mm WE) J3.)ch ‘nomy ion-mm) --9’d}?d QJNN [£6314 0ka Maw/g flewme ammo)» <2: mm mmf Mo én mo ‘0 nip-W )Jcom 11w mm mm.) MUD H mm» .(mwn) #3an $36 'now 10'6ng fa <— an}: 1001;) 90 Mb “£31m 15;! mt we Ob) we)“:qu :0”)?ij pzs‘wo'mou 90100106 ‘19? )3 may 6150 r5106?) pom“ DJ'O Wfinm MR 009310;) “.1311ng mm - Odie) which! :koflflmn mm fljc pid'hpg momma.) AWN )dr. 9'9?}Nwofim'03fi fwd/t afgffl/ar Maé’J MEQSQr'ameWfiS’ : 14/! knaoun ffaf‘J fiat/a masses In rage: mailing—5450 He? ,ompn )anfl [3 flDJOLJ jnllfih Db DNJ -* fltficwfl fi<flmj mmmg. mommmwn fiMND MIGD rm O'PJIQfi DH 1020M“ 31F )"3J 4N9 law 01163 30A} dingy]; 15) D‘QJ)QD {m :mJNd‘,row3J mud pow—um [ m :5 mo] Op, a m"l*35dm : 450M045 7‘ I! 3; Wm. afytafl: Jar/Peter law in 0105‘!“ inflame?! o/m WDDJQJ {Md 120M )Itw )lédbpfij )w k5 and mm pm? pm» mm) ‘2 LmJMUN AJkM lc'j) 931mg .wamfiwa pa m £30350) DJJGJaflJro) we)» :0.)me (Rf )mf mm VIII 0an (W Mm 103162016” JOJNHL my!» mind” amp 2mm) 7mm prjgufl l-n $619» maulfimn (rw' 'lpg 3w 10*6J9) lam nnncfdb havcfnnp NM) ch‘ (ED mm”) 1115) we)» mfm ,1n)m .mm ({3} “"finSJ “1330313 [mwmow 5&5) mm med nfiw fibj 10 IN“? Jun)“: (Fa) mem 7353 fwan Ol'aw 4630) of}? 2)ch mam MD -r')’)’r90)0)0f) *3 |“.3J * P’p‘pd‘m ch‘cram )od] mush) 10;) PLUG”) :pJJOfinmJ m: fiano'no D‘ofip'vw npo} 4 .‘JJ’GQJJ‘k-“Dbm filddbfififlé fiJH‘JJ eEH-CTfl h" 3'3 Jim T mm E *owp 03ml) wp‘pd‘n ’0»: gaahafVm Valumg of $317398 J/JaCfi tie/hi? A3 ’f . 0/5X QFPZQ’P }uu/ume element in 0/5 5: 02" l7“) GEM: 1 5.3 653’ Phage 5796163 .5 ¢ 101mm 'qur 9””an :1me IO’fl’fiJD Hm} E=/JC==-}H) ~L 110M) fi”6‘l)l( sbmw d5 m db Mom I fyTbfljfl—flu 3 I dE :: 7 EIH'Tfl 4 d X ~_.._.—~..Y__.—«___z P/an do firmer/qr: E- M; ’Wr‘J _ . 4 6;“; EM“); - _ “4 (T) : (:3 f? EMT" ’/ 61975! H? d9 Jammy mu.) 069) DJNJJC w 7J5):- fcf JJJWOJ .uqi 1/17 84 (T) '5 6 dfl Wfléo mm 10mm Em C = I ' , {‘3 new «13%? )3? (6)639) filflgmflkfl a €125)“; cg far amt area, per um‘f time per unit frag agency, Hé‘pgéiqu x'nééhsfiy ” of Wack- é’ooéf mom Ham “Jam 8% u (Wflhmb’k 10D 61)”)pfl fiJédbfiD L3 UDJD '3 L477 no @630) H. P: MD" My: 100‘ mm; Gmfie m .-ay),m £642; m: mu :°?Gw;) cfdmmmo 1"} :flchf 01m (90"‘lbr3 IC3NJD W’Hb Ejflcfi. fidjfim yum; ’Plefij'vp Mary FL oral at? ma wrrlcmuo) What is mgr f/ax at point 2 due {70 Padx'aélx'afl from SPhé’FE’? Sin (95: B'— I" [.Hfl mamg] an; mm. cw gawk/g; (Wm/.9, = durume no ding/e def/Jemdéhcg a}? an 1: Ba fdyfsincgwscOG/Q :— 7? 84 (,p-w‘sz'cpc): a 1.? __ I R l = #84 3,3021%. 2589 [7); J4” fut/8,: all/4Q :1783 (T) .33103 3:3 (005%) OJ»!ch Mama mka {269; Q 1 .UJ mm, M}; 116mg fNJJN fl’évlm fifivlmmnw pr)me {as 96/03/0? fUNfl -~ was?» 0/6 fpgcfiflum g; (‘3’) BLUE 1 / I LUIBHG Law} Amy—r: 049 09946 5”" IOPA'J’N'UJW $101930 39 090 )HL {my name “anon E53 .2 m” m '33” “W {WED V6056 nch N116 1M6 VOW" Inna) )Im / I a [pm]: $0ij my K‘Mp roman mm .omfi-Ama 10D ,Onho WW I 024% AM] #2 .RWOD’WD .n'Ubfi p;ch pm) may}: NON-3 1., "a" an'mnd" pm - dE I 1+ Wait-JIM}??? {feciffc :‘n'fléflsx'g I I.) '7‘” Cmmofi MUM )n'a J35 KM) nUhGpchn) WahGIb‘h, gym mu) NJBPJ’JJ’} £5. __ 0% .43 *‘f 84 151—4 = u‘) --" ,E—(EHQIKaTflf) 'r M - )JJ}: 4960.) :ffidv <2 £=ff§ come/5.1 I’FGQJM'JbJ a! n'mm Jim Jif’lj‘i Mm; m) ma mag, mf'em ucfiarpw mm. m: mu ...—— 1-- ' Dc": Fem/2‘35; = n3(§) ll #0100) MW w) Down 05p flame» {376m 0N dam/om} M. ,,. .1 apnea—7:77:— [erfi‘ym Hy] £(GJ='F3¢: 62' 76‘“ ’3-4 WWMQJ’QGJJJ) «MGWDUCM (WI-3,) 469») ijchr 033 10k M; 51671) 930;) 06a) {MGMOJIR 1mm fit? per frgguaflg/ infé’fl/d/ f5: =3 (115 a, dxance G’f/‘Om the 5759’”: £1!sz -—f5 "SKI? ‘5?" 14215-10 [arg-cm'flV‘U = W ' _ r£ -1” a”; -—9' figurimv wgwm Rye? m m J 50; {era 67/3016 5mg 515m": mm»: (Jaw JNb ’n'Jn’dym mm: I 1:47;);51257‘? I <==' o! wand" inmlc ware) n'JJI f9 Maud 1010mm pm ’50 ?T 00):. M25 [nu gs'o [10k . L M n'd‘mrchfié’Br )fml We 15k, 61mm 'le day)» mmM W’IGfiQOMJ 05?) ML ‘1‘— WE?” .kam <~n1d"wo}w 0N3)“ ‘m 6/310 7.)ch m m {if} 'IJ‘fb 01'33) aaloh db) {gm} d0): M3ch in Ung <: )T 3‘me mIOOIGJan ’aMU man J- L mum dmmfgsro Mm! UK na 20‘ . r; nab Ms! M won mm ffef/Qr éemp a {aim-kg: ; - Color Emmzéure # 7; 655;: flair x19 defrhed max/L éfiat 80/72) gfit/ex 75M 673$? match {70528- S‘pécém/ M62708 of Mari radiafirvm Spec firm. ' [Efflfaofifr/e amperawrefigfl of a; ref-fir ,9: defin ed mm Hm t iii/em, MG Stan} [aminasfi‘éfi/ L and'l‘adr'OI/M RI, 1919” 5 5543773 277 76!: firm: 7; m7”): [@690 who MOJ 5mm 6’ G/assx‘afi'caréfm 06“ 5 75"” F51 " "WHEN I“? Mkfi‘m “MO OOIPOOJ ill-K58 'm36pao nit, w)qu EUC M35 W FWW 10W- )JIL Kinney Win up [J m 010mg“ “u Amwm paw crib 0de *Up Man 66mg fwd”! 9193mm WWW mm i(HJ’,H/6,Ho¢) K db 0716mm 1‘ 80A» “bmkwn fi'é’JJJc/UN? Q)’ )wn 910(ch pm we .. .1 En: wagwm . mm) are) 332,70 W63}st -- 13,6- mm ,U' .[email protected] mow ’0 F3N’J/W70 110 wow mam; )km 1., J. *Emam: evKflf ’7; Ifch '0’)”;- fldgflkfi :06- ofiJcbkCflJ 1016): he, 9-H: 5F: -ll_ ._--"' grit-1“)”; Endana’ ,7/nfw4/n: .6J6mm 91km) 0N Wm 051 «Hot (FE) Mm J30 W: M. mm? W fwd” p run—I- P‘Icn mm .m: pmpn‘ Plcwffim M m: Mm Hymn pn 2m mm am!“ ?nch whom} an, MJJJ mu) Wlpn gm mapn roch 0ND» 'in wt,an 2)er :mpmcf mouse) 30qu 52, “Q My; ga/timann gfazia, (r.— '(}ojq’mj]nujjojj€’£) Wfik ’33” PM D’D'Q’ 7'73" * 1—2.2 mm) MW fi’GON m'olJaJJc — a axéyjem—* EZQ¥X “3/, a hydrogen #- 9¢.2% I (mm mm J‘Wd‘ ° carflowmwhfl 1 Agh'am — mi “’4 .mdh [cm 31-31 I’M km 9313;106:333»! goZ—o *da}. Jam») :9th Jmfipaon Jummtf chpnp Mam mam JHJLanB MNUN 20mm m 0—65-9118“) FfiG-Ak—Q'M [383%] NH} 4!; {1/ mm m ’W'fl “)D 13 ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/27/2012 for the course PHY 321 taught by Professor Sternberg during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 8

week_2 - 95/03/0?’ mm 4 New!” “19515” meamremwf 0r...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online