123 - exam 1 - Winter 2010

123 - exam 1 - Winter 2010 - È Ý× × ½¾ × Ø ÓÒ ¾...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: È Ý× × ½¾¿ × Ø ÓÒ ¾ Ï ÒØ Ö ¾¼½¼ ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ ÐÐ Ò Ëº ÙÖ Ü Ñ ½¸ ¹½¼ Á ÈÖÓ Ð Ñ× ½º ÌÓ Ö Ú ÙÐÐ Ö Ø¸ ÔÐ × × ÓÛ ÐÐ ÛÓÖ Ð ÖÐÝ Ò ÛÖ Ø Ò ØÐݺ Á ÝÓÙ Û × ØÓ Ø Ô ÖØ Ð Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø Ò ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö׸ ×ÙÖ ØÓ ×ÓÐÚ ÐÐ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ð Ö ÐÐÝ Ö×ظ Ø Ò ÔÐÙ Ò ÒÙÑ Ö× ´Û Ø ÙÒ Ø×µ ØÓ Ø Ø Ò Ð Ò×Û Öº ÍÒÐ ×× ÓØ ÖÛ × Ò×ØÖÙ Ø ¸ Ú ÐÐ ÒÙ¹ Ñ Ö Ð Ò×Û Ö× Ò ËÁ ÙÒ Ø׺ Ú ÐÐ ÒÙÑ Ö Ð Ò×Û Ö× ØÓ ¿ × Ò ÒØ Ø׺ ÓÖ Ò×Û Ö× Ø Ø Ö ÐÝ ÓÒ ÒØ ÖÑ Ø Ö ×ÙÐØ׸ Ö Ñ Ñ Ö ØÓ Ô ÜØÖ Ø× Ò Ø ÒØ ÖÑ Ø Ö ×ÙÐØ׸ ÓØ ÖÛ × ÝÓÙÖ Ò Ð ¿ × Ò ÒØ Ø× Ñ Ý Ó¹ ×Ô ÐÐÝ Ö ÙÐ Û Ò ×Ù ØÖ Ø Ò ØÛÓ × Ñ Ð Ö ÒÙÑ Ö× ÓÙ Ñ Ý Ù× Ø ÖÓÒØ Ò Ó Ø Ø ×Ø Ô × ØÓ Ó ÝÓÙÖ ÛÓÖ ¸ ÙØ Ó ÒÓØ Ó ÛÓÖ ÓÖ ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ×Ô ÐÐÓØØ ÓÖ ÒÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñº ×ÙÖ ØÓ ÛÓÖ ÐÐ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ì ÔÓ ÒØ Ö ÓÛÒ ÓÖ ÐÐ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ× × Ð ×Ø Ò Ø ÓÐÙÑÒ ØÓ Ø Ö Øº ÌÓ Ö Ñ Ò ÝÓÙ¸ ×Ø Ò Ö ÙÒ Ø× Ò Ø ËÁ ´Ñ ×µ ×Ý×Ø Ñ Ò ÐÙ Ø ÐÓ Ö Ñ¸ Ø × ÓÒ ¸ Ø Æ ÛØÓÒ¸ Ò Ø È × Ðº Ø Ñ Ø Ö¸ ÀÁÆÌË ÏÓÖ Ö ÙÐÐÝ Ò ÓÒ³Ø Ñ Ñ ×Ø × ÌÖÝ ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÝÓÙ Ò ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ò Ö Ñ Ñ Ö Ø Ø Ö Û Ò Ô ØÙÖ × Ò Ö Ñ× Ò ÐÔº Ê Ñ Ñ Ö ØÓ ÛÓÖ ÐÐ Ó ÝÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ× Ð Ö ÐÐÝ Ö×ظ Ø Ò ÔÙØ Ò ÒÙÑ Ö× Û Ò Ò ×× Öݺ ÝÓÙÖ ÙÒ Ø× Û Ò ÝÓÙ Ö ÓÒ ¸ Ò Ñ ×ÙÖ Ø Ø ÝÓÙÖ Ò×Û Ö× Ñ × Ò× º ÁØ Ð×Ó ÐÔ× ÝÓÙ Ð Ø ×ÓÑ ÕÙ ÒØ ØÝ Ò ÝÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ØÓ Ò Ò ØÝ ÓÖ Þ ÖÓ ØÓ Ø Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÝÓÙ ×ÓÐÚ Ú Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ú ÓÖ Ò Ø Ó× Ð Ñ Ø׺ ½ ¾º » ¿º » ½½ º » ½¼ º » º » ܺ »¿ ÌÓØ Ð ÐÐÓÛ ÇÒ º ܽ½ × Ø Ó Ò ÛÖ ØØ Ò ÒÓØ × ´ÒÓ Ô ÓØÓ ÓÔ ×µ Ò Ò ÙÒ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð ÙÐ ØÓÖº ÆÓ Ø Ñ Ð Ñ Øº » »¼ ÓÒ×Ø ÒØ׸ ÕÙ Ø ÓÒ׸ Ò Ñ Ø Ö Ð ÔÖÓÔ ÖØ × ÝÓÙ Ñ Ý Ò Ù× ÙÐ ÍÒ Ú Ö× Ð × ÓÒ×Ø ÒØ ÓÐØÞÑ ÒÒ³× ÓÒ×Ø ÒØ ÚÓ ÖÓ³× ÆÙÑ Ö ËØ Ô Ò¹ ÓÐØÞÑ Ò ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ Ð Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ó ÝÊ Ø ÓÒ Ö Ú ØÝ Æ Ö Ø ÖØ ×ÓÐÙØ ÖÓ Ò× ØÝ Ó Ï Ø Ö Ò× ØÝ Ó ÌÝÔ ¿½ ËØ ÒÐ ×× ËØ Ð Ò× ØÝ Ó ÐÙÑ ÒÙÑ ×ÓÐÙØ ËÔ À ØÓ ÏØ Ö ËÔ À ØÓ Á ËÔ ËÔ ÖÓ À ØÓ Ð ×× R = 8.31451 J K mol kB = 1.38065 × 10−23 NA = 6.02214 × 1023 σ = 5.6696 × 10−8 g = 9.80 T0 = −273.15 ◦C = 0 K ρwater = 1000 ρ316 = 0.29 kg m3 lb inches3 ρAl = 2.70 × 103 kg m3 T0 = −273.15 ◦C = 0 K cwater = 4186 cice = 2090 J kg ◦ C J kg · ◦ C cglass = 837 J kg · ◦ C J kg · ◦ C ÐÙÑ ÒÙÑ cAl = 900 ÒØ Ó ÐÙÑ ÒÙÑ αAl = 24 × 10−6 ◦ Ì ÖÑ Ð Ä Ò Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ó ÒØ Ó ÓÔÔ Ö W m2 K4 m s2 À ØÓ Ì ÖÑ Ð Ä Ò Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ó −1 αCu = 17 × 10−6 ◦ −1 ÒØ Ó ÁÖÓÒ αF e = 12 × 10−6 ◦ Ì ÖÑ Ð Ä Ò Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ó J K −1 Ä Ø ÒØ À Ø Ó Ù× ÓÒ ÓÖ Ï Ø Ö Lwater = 3.33 × 105 J kg Ä Ø ÒØ À Ø Ó Î ÔÓÖ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ï Ø Ö Lwater = 2.26 × 106 J kg Ä Ø ÒØ À Ø Ó Î ÔÓÖ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ä ÕÙ Æ ØÖÓ Ò LLN 2 = 1.98 × 105 ØÑÓ×Ô Ö ÈÖ ××ÙÖ ÎÓÐÙÑ Ó ËÙÖ P0 = 1.013 × 105 È ËÔ Ö Vsphere = ÖÓ ËÔ Ö Asphere = 4πr2 ¾ 43 πr 3 J kg ½º ÏØÖ Ð Ò ÌÛÓ ÒØ Ð Ô ×ØÓÒ× Ö ÐÐ Û Ø Û Ø Ö¸ × × ÓÛÒ ÐÓÛº Ì ×ÙÖ ÖÓ Ô ×ØÓÒ × Ñ2 º Ì Ý Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Ø Ö Û Ø Ô Ô ¸ ×Ó Ø Ø Û Ø Ö Ò ÓÛ Ö ÐÝ ØÛ Ò Ø Ñº ¼ Û Ø × ÔÐ ÓÒ ÓÒ Ó Ø Ô ×ØÓÒ׸ Ò ¾ ¼ Û Ø × Ô ÓÒ Ø ÓØ Öº Ò Ø Ö Ò ÒØ ØÓ Ø ØÛÓ Ô ×ØÓÒ× Û Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × Ò ÕÙ Ð Ö ÙÑ ´Ð Ð h Ò Ø ÙÖ µº 0.25 ¿ Ò Ò ÇÒ ËØÙ Ì Ò Ð Ó ÝÓÙÖ ÚÓÖ Ø ÑÑ Ö × ÓÑ ÐÓÓ× º Ò Ô Ý× ×ظ ÝÓÙ ØÓ Ü Ø ÓÖ ÓÓ º Ì ÓØ ÑÑ Ö × Ñ Ó ÁÖÓÒ¸ Ò Ò ÝÓÙ Ñ Ò Û Ò Ð Ó ÐÙÑ ÒÙÑ Û × Ù×Ø Ø ÒÝ Ø ØÓÓ ØÓ Ø ÒØÓ Ø ÓÐ Ò Ø º Ì Ò ÝÓÙ ÓÓÐ Ø ÐÙÑ ÒÙÑ Ò Ð Ò Ð ÕÙ Ò ØÖÓ Ò ÙÒØ Ð Ø Ù×Ø Ø׺ Ï Ò Ú ÖÝØ Ò Û ÖÑ× ÙÔ¸ Ø Ò Ð × ×ØÙ Ø ØÐÝ Ò Ø º ´µÌ ÓÐ Ò Ø × Ö ÙÐ Ö Û Ø Ñ Ø ÖÓ ¾ Ñ Ò Ø Ò Ð × ÝÐ Ò Ö Ð Û Ø Ñ Ø Ö Ó 2 Ñ+δ Ø 25◦ º Ï Ø × ÓÙÐ δ ×Ó Ø Ø Ø Ò Ð Ù×Ø Ø× Û Ò Ø × ÓÓÐ ÓÛÒ ØÓ −196◦ ´Ø Ó Ð Ò ÔÓ ÒØ Ó Ð ÕÙ Ò ØÖÓ Òµº ´µÁ Ø Ò Ð × ½ Ñ ÐÓÒ ¸ ÓÛ Ñ ÒÝ ÂÓÙÐ × Ó Ø ÑÙ×Ø Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ò Ð ØÓ Ö Ù Ø× Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÒ Ö Ð× Ù× ´ µ ÀÓÛ ÑÙ Ð ÕÙ Ò ØÖÓ Ò ´ Ò µ Û ÐÐ Ó Ð Ó × Ø Ò Ð × ÓÓÐ ÓÒ Ö Ð× Ù× ¾º ¿º Ì ÒÝ Ù Ð × ÚÖ Ø ÔØ Ó ¿¼ Ñ Ø Ö× Ö Ð × × ×Ô Ö Ð Ö Ù Ð Û × ½º¼¼ Ñ Ò Ñ Ø Öº × Ù Ð Ö × × ØÓ Ø ×ÙÖ ¸ Ø ÜÔ Ò ×º ÂÙ×Ø ÓÖ Ø Ö × Ø ×ÙÖ Ó Ø Û Ø Ö¸ Ø ÖÙÐ × Ñ Ø Ö Ó ½º Ѻ Ì Û Ø Ö Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø Ø ×ÙÖ × ¿¼¼ à ÐÚ Òº ××ÙÑ Ò Ø Ø Ø Ù Ð ×Ø Ý× Ø ÒØ Ø¸ Ö Ñ Ò× Ò Ø ÖÑ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ø Û Ø Ö ÖÓÙÒ Ø¸ Ò Ñ ÒØ Ò× × ×Ô Ö Ð × Ô ººº ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ Ï Ø × Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø Û Ø Ö Ø Ï Ø × Ø ÙÓÝ ÒØ ÓÖ ÓÒ Ø Ù Ð Ö ÀÓÛ ÑÙ Û ÐÐ Ø ÒØ ÖÒ Ð Ò Ö Ý Ó Ø Ö ÀÓÛ ÑÙ Û ÐÐ Ø ÒØÖÓÔÝ Ó Ø Ö ÒØ ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ × Ò Ø ÙÐ Ú ÔØ Ó ¿¼ Ñ Ø Ö× Ø Ø Ö Ø ×Ö Ð × Ò Ø Ù Ð Ò Ö × × Ø Ö × × ØÓ Ø ×ÙÖ ÙÐ Ò × Ø Ö × × ØÓ Ø ×ÙÖ Ö ×Ó Ö ÓѺ ÈÖÓ Ð Ñ ¿ ÓÒØ ÒÙ ÓÖ Ò À Ø Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ï Ø ÓÙØ ÓÓ ËØÓÖÝ ØÓ Ó Ï Ø ÁØ ÓÒ× Ö Ò Ð × Ó 2 × 1022 ÑÓÐ ÙÐ × Û Ø γ Ó »¿ Ù× ØÓ Ñ Ò Ð ÖÒÓØ Ò Ò ÖÙÒÒ Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ø ÖÑ Ð Ö × ÖÚÓ Ö× Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × Ó 27 ◦ Ò 770 ◦ º Ì ×Ñ ÐÐ ×Ø Ø Ø Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ø × Ø× ÙÖ Ò Ø Ý Ð × 0.14 × 10−3 Ñ3 º ´ µ ÇÒ Ø È¹Î Ö ÑÓ Ø ÝÐ ×ÓØ ÖÑ Ð¸ ×ÓÚÓÐÙÑ ØÖ ¸ ÓÖ ÐÓÛ ´ÒÓØ × ÓÛÒ ØÓ × Ð µ Рغ Ð ×Ø Ô Ó Ø ÔÖÓ ×× × ×Ó Ö ¸ A Q hot B P º D C Qcold V ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ Ï Ï Ï Ï Ý Ð Ø Ø Ø Ø × Ø ÔÖ ××ÙÖ Ó Ø × Û Ò Ø × Ø Ø× Ñ Ò ÑÙÑ ÚÓÐÙÑ × Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ø × Ø ÔÓ ÒØ ×Ø Ò ÝÓ Ø × Ò Ò × Ø ØÓØ Ð Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ó Ø Ð × ÒØ Ò Ò ×Ø Ò Ò Ó × Ø ÖÓÙ ÓÒ ÓÑÔÐ Ø ÈÖÓ Ð Ñ ÓÒØ ÒÙ º ËÙÔ Ö Ù Ï Ø Ö ÐÐ× ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø ÝÓÙ ÓÓÐ Ð ÕÙ Ð ÙÑ ØÓ ÐÓÛ ÒÓÙ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ Ø ÐÓÓ× × ÐÐ Ó Ø× Ú × Ó× Øݺ ÁÑ Ò Ø Ø ÁØ Ñ × Ö ÐÐÝ Û Ö Ø Ò × ÔÓ×× Ð º ÁÑ Ò Ø Ø Ð ÕÙ Ð ÙÑ × ÔÓÙÖ ÓÙØ Ó ÙÔ Ò ÐÐ× ÙÒ Ö Ö Ú Øݺ Ä Ø³× ÐÐ Ø Ò× ØÝ Ó Ð ÕÙ Ð ÙÑ ρ¸ Ò Ø Ð Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ Ö Ú ØÝ g º Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø ÙÔ¸ Ø ×ØÖ Ñ Ó Ð ÕÙ Ð ÙÑ × Ú ÐÓ ØÝ v0 º Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø³× Ú ÐÓ ØÝ Ø Ö ÐÐ Ò ×Ø Ò h ÙÖØ Öº ´ µ ××ÙÑ Ø Ø Ø ×ØÖ Ñ Ó Ð ÕÙ Ð ÙÑ × Ö ÙÐ Ö ÖÓ×× × Ø ÓÒº Á Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ Ó Ø ×ØÖ Ñ Ø Ø × Ñ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø ÙÔ × Ñ Ø Ö D0 ¸ Û Ø × Ø Ñ Ø Ö Ó Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ Ó Ø ×ØÖ Ñ Ø Ö Ø × ÐÐ Ò ×Ø Ò h ÙÖØ Ö ××ÙÑ Ø Ø Ø Ð ÕÙ Ð ÙÑ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ð º 3 2 2 ´ µ ÆÓÛ ÔÐÙ Ò ρ = 1.45 × 10 »Ñ ¸ g = 9.8 Ñ»× ¸ v0 = 0.1 ѻ׸ D0 = 1 Ñ Ò h = 1 Ñ Ò Ò Ø Ñ Ø Ö Ó Ø ×ØÖ Ñ Ø Ö Ø × ÐÐ Ò ÓÒ Ñ Ø Öº ´µ º Ë ÒÝ Æ Û Ì ÖÑÓ× Ø ÖÑÓ× × × ÐÐÝ Ð ×× ÓÖ ÔÐ ×Ø ÙÔ Ò× Ó Ø Ñ Ø× × Ò×ÙÐ Ø ÓÒº ÁÒ Ö ÐÐÝ ÓÓ Ø ÖÑÓ׸ Ø ×Ô Ò ØÛ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÖ ÓÒÚ Ø Ø ÖÓ٠غ ÙØ Ø × ×Ø ÐÐ Ö Ø Ý Ð Ó ÝÖ ÑÓ×Ø Ø ÖÑÓ× × × Ñ ØÓ Ú ÖÝ × Òݺ ÌÓ × ÑÔÐ Ý Ñ ØØ Ö׸ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Û × Ù×Ø ÓÐÐÓÛ Ð ×× ×Ô Ö ×ÙÖÖÓÙÒ Ý Ú ÙÙѺ Ì Ð ×× ×Ô Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ö Ò× Ø Ð ×× × Ñ Ø Ö Ó º Ѻ Ì Ò× ØÝ Ó Ø 3 3 Ò× ØÝ Ó Û Ø Ö × 1.00 × 10 »Ñ º Ì ×Ô Ø Ó Û Ø Ö × 4186 » Ð ×× × 837 » ·◦ º ´µÁ Ø ÒÓØ Ö ÙÔº Ì ×Ô Ò ØÛ Ò × Ú ÙÙѸ ×Ó Ø Ø ÒÓ Ø Ò Ø ÓÒº Ì × × Û Ý Ø ÒÒ Ö ÙÔ Ò Ñ Û ³ÐÐ ××ÙÑ Ò Ð Ø ÖÑÓ× × Ò ÓÙØ Ö Ñ Ø Ö Ó Ñ Ò Ð ×× × 2.51 × 103 »Ñ3 Ò Ø ·◦ ¸ Ò Ø ×Ô ØÓ Ø Ð ×× ×Ô Ö × Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó 25◦ Ò Û ÐÐ Ø Û Ø Û Ø Ö Ø 95◦ ¸ Û Ø Û ÐÐ Ø Ò Ð Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø Ð ×× Ò Ø Û Ø Ö ××ÙÑ Ø Ø ÒÓ Ø × Ö Ø Û Ý × Ø ÓÑ × ØÓ ÕÙ Ð Ö ÙѺ ´ µ Ä Ø³× × Û Ø ÛÓÙÐ ÔÔ Ò Ø Ø ÖÑÓ× Û ×Ò³Ø × Òݺ Á Ø Ð ×× ×Ô Ö × Ô ÒØ Ð ´×Ù Ø Ø Ø Ñ ×× Ú ØÝ × ½µ Ò Ð Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó 90◦ ¸ Û Ø ÔÓÛ Ö Û ÐÐ Ø ×Ô Ö Ö Ø ÒØÓ Ø Ú ÙÙÑ ½¼ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÒØ ÒÙ ººº ½½ ÜØÖ Ò Ö Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ì × × ÓÒÐÝ ÛÓÖØ ¿ ÔÓ ÒØ׸ ×Ó Ñ ÓÖ ÝÓÙ ÛÓÖ Ø × ÓÒ ×ÙÖ ÝÓÙ³Ú ÓÒ Ø × Ô ÒØ Û Ø ×Ô Ö Ó ÐÙÑ ÒÙÑ Û Ø Ö Ù× r Û Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø ×Ô Ö Ø Ø Ñ t × ××ÙÑ Ø Ø Ô ×Ô × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó ¼ à ´ Ø ØÙ ÐÐÝ ´ µ ´½ Ôص ÓÒ× Ö Ø ÖÒÓØ Ò Ò ÔÖÓ Ð Ñº Á Qhot = 1000 ¸ Û ´ µ ´¾ ÔØ×µ ½¾ ÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ× × Û ÐÐ × ÝÓÙ Ô Ö ØÐÝ Ð Ô ÒØ × ÔÐ Ò Ô ×Ô º ÙÒ Ø ÓÒ Ó T0 ¸ Ø× Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø Ø Ñ t = 0º × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó ÖÓÙÒ ¿º½ õº Ø × Ø ÚÓÐÙÑ Ø ÔÓ ÒØ Ø × ÔÐ ÓÒ Ø ×ØÓÚ ¸ Ø Ö¸ ÓÓ Ö¸ Ò Û Ø Ö Ö Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó 25 ◦ ¸ Ò Ø Ö Ò× Ó Ø ÓÓ Ö × Ø ØÑÓ×Ô Ö ÔÖ ××ÙÖ º ´µÌ ÓÓ Ö × ÔÐ ÓÒ Ø ×ØÓÚ Ò Ò× ØÓ ×ÓÖ Øº ÀÓÛ ÑÙ Ø Ó × Ø Û Ø Ö ×ÓÖ × Ø× Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó × ÖÓÑ 25◦ ØÓ 100◦ ÓÖ ´µÌ Ñ ×× Ó Ø Û Ø Ö × mwater = ρV = 103 ËÓ Ø ØØ »Ñ3 · 0.211 × 10−3 Ñ3 = 0.221 ×ÓÖ × × Qwater = mwater cwater ΔT = 0.221 ´µ Ð ÙÐ Ø Ø · Ò ÒØ · 4186 ÒØ ÖÒ Ð ÚÓÐÙÑ Ó Ø Â ·◦ (100◦ − 25◦ ) = 6938.3 ÓÓ Ö Û Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × Ø Â. ÖÓÑ ¾ ØÓ 100◦ º ´µ ΔVcooker = 3αVcooker ΔT = 3 · 24 × 10−6◦ −1 · 0.450 × 10−3 ´ µ Ï Ø ×Ø ÔÖ ××ÙÖ Ó Ø Ö Ò Ø ÓÓ Ö Û Ò Ø Ö × Ø ÑÔ Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ó × ÒÓØ Ú × Ò ÒØ Ø ÓÒ Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ø ÛØÖ Ò Ø Ø Ø Ø ÝÓÙ Ö ÔÔÖÓ Ò Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ¸ Ø Ô Ö Òغ ÙØ ÓÖ × ÑÔÐ Øݸ Ð Ø³× ××ÙÑ Ø Ø Ø ÚÓÐÙÑ Ó ÙÔ Ø ÙÔºµ ´µ Ñ3 · 75◦ = 2.43 × 10−6 Ñ3 . ØÙÖ Ó 100◦ ´ ××ÙÑ Ø Ø Ø ÖÑ Ð Öº Ù× Ó Ø Û Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Û Ø Ö³× ÚÓÐÙÑ Û ÐÐ Ò Ý ÓÙØ ÝØ × ×Ø Ý× Ø × Ñ × Û Ø P0 V = nRT0 Ò Pf V = nRTf , ×Ó Tf Pf Tf = ⇒ Pf = P0 = 1.013 × 105 P0 T0 T0 ½¿ È 100 + 273.15 = 1.27 × 105 25 + 273.15 È ¸ ÓÖ 1.25 ØÑ. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online