{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

spec_problems

spec_problems - m 57 m zmlz=IOZ(F170 Hollllvl Abunamcc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m 57 m+zmlz=IOZ (F170) Hollllvl Abunamcc M(102) an: uammuunmmnmnuummmmunmml am mmmmnumama "nun: mum,::::mr.::m1ummgmgunm:aummmmm unmasnmumaua: mmmwwwwwwwmmwwmwwwwwmmwuwu ,.unannnmlllnull-mannlmllwunll jmlllllllI'IIIIIIIIIIIIIIIMMIWIMIII ill gfililllllllllllllIIIIllIIIIHIHIMIMIIWIIII \ll .sa:allllllmlIIIIIIIlllllllumlulmnlnnll HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "an I‘lllllllll Efillllllllllllllllllll "III-Illllllln unalllllnlulllllunlllIn Baum,“ /74/} 50,28] /6/ /.2 PPM 29 68 m+z (n12: H3 ([070) mH: m/2=//‘-/ (0.5500) Relative Abundance Mom) In ‘5 20 25 an as ¢o ‘5 so 5550 55 m 75 so as 90 asvoouosuuuslzo mic MASS SPECTRUM 1000 M00 3200 m 1400 1000 I“ “00 “06 I200 I000 .00 no 400 . ..IIIm:mummmu:mnmmnammmam III!!!EEK-{HENRI“filmiflfllFAEIMEflHlflllflll mu .flflflfli‘m ::::II‘-llIl:Hlllm:lH: i I‘m“ .mmummalmm': {B‘Jiflfll‘lflflflflflfli mama“;ummmmmmmummva {W}: ..a::::::::::::.*:: EIEEIEEIEIIHHHIMIMIMMMF "mun: 'Jllfli Eflifl'fl‘flflh" 1| “I II "I IN I! lflfllflfllllllMMIBBIMWEMEMIHIWEEHH. ufiimmfi "firmnnmummn ANNIE! .Il :nammmaa: """munmmmnglnmmagma: R!!! I}! h mnmmuum unannmmmmmum ." HEBREW-.5312!!! "mummmnmmmmwgflmmma IIIIII l I l I! I! M I I '- I u u u I INFRARED'SPECTRUM I HI I II I] NMR SPECTRUM '34: 14,5) #5) 44,24, xe Wm 9‘ (71+: "HZ a'laL-‘I m“: 0,122. I35 (3-870) S (0 Relative Abundance 2025 30 3540 45 so 55 so as 70 75 was on «Iconosnonsnouzsuamuo mic mo W 1900 1.00 1400 2000 1300 two um I“ IOOO .00 ‘00 400 :unmumumnmumumumnmnmamauu nuflflflflm¥M€WHRHHflHWPHflMflWHfiflMfl uunaumaiim am: mufimramummamaas. mm a. rams-mu mm .mmw"""":::: :::u::.".:mm::u::m:uum ungga; llIll i‘Ellllll l :IEIIIIIIII I I III I I Ml II III" IIIIIIIIHII lllIIlIlll III I II I II I : IIIII "HI I III I II.‘ IIIIIIIII IIIIIIIJI: l IIIIIIIIIIIIIIIEE a: .: mum" "II" a: i: 353: I E ..y.§"§i"i.:'!!fl‘Eififlifiiufifiifiii. gigg“'::::mhmamm::mm" IIIII Illll 5g iiiuumaumaunnamm" ’36 A/Mfl—f 1/51/35, 30/ A38, m; 91?, 28 PPM ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

spec_problems - m 57 m zmlz=IOZ(F170 Hollllvl Abunamcc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online