{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Week2 - Varlk-liki Modeli(Entity-Relationship(ER Model...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (ER) Model) Kavrsamsal Tasarım (Varlık-İlişki Modeli bu aşamada kullanılır) • Mini-dünyadaki varlıklar ve ilişkiler nelerdir? • Bu varlıklar ve ilişkiler arasındaki hangi bilgileri veritabanında saklayacağız? • Bütünlük kısıtlamaları ve iş kuralları nelerdir? • ER modelinde veritabanı şeması ER diyagramları şeklinde gösterilir. BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Veritabanı Tasarımı PROJE PERSONEL Proje_Personel Proje_No Proje_Adı Proje_Müdürü Haftalık saat SicilNo Adı Soyadı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (ER) Model) Varlık (Entity) : Diğer nesnelerden ayırt edilebilen tekil (unique) mini-dünya nesnesidir. (Somut (ÜRÜN) veya Soyut (SİPARİŞ) olabilir) (Örn; Milli kütüphanedeki QA76.2345.R4 numaralı KİTAP Ankara Üniversite’sindeki 98010076 numaralı ÖĞRENCİ, vb.) Özellik (Attribute) : Veritabanındaki varlıklar özellikler kümesiyle (attribute set) tanımlanır. Her bir varlığın, özellikleri için aldığı bir değer vardır. (Örn; 98010076 numaralı adı Ahmet soyadı Özer olan ÖĞRENCİ) Öğrenci { ÖğrenciNo, Adı, Soyadı} BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Varlık-İlişki Modeli Temel Kavramları ÖĞRENCİ Öğrenci_No Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı
Background image of page 2
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (ER) Model) Veri Kümesi (Domain): Bir özelliğin alabileceği değerler. (Örnek; Cinsiyet Erkek, Kız, Göz Rengi Siyah, Yeşil, Ela, vs.) Veri Türü (Data Type): Bir özelliğin içerebileceği verinin hangi türden olacağını belirler. (Örnek; Tamsayı - INTEGER, Değişken sayıda karakter - VARCHAR, vs.) Türetilmiş Özellik (Derived Attribute): Bir varlığa ait özellikler kullanılarak yeni bir özellik türetilebilir. (Örnek; Doğum Tarihi özelliğinden türetilen Yaş özelliği) BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Varlık-İlişki Modeli Temel Kavramları
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (ER) Model) Çok değerli özellik (Multi-valued attribute) : Birden fazla değer ile eşleşebilen özellik. (Örnek; ÖĞRETMEN birden fazla DERS vermektedir, ÖĞRENCİ birden fazla KİTAP okumuştur.) Birleşik Özellik (Composite Attribute) : Birden fazla özelliğin birleşmesiyle oluşan özellik. (Örnek; Semt, Sokak, Apartman, Daire özellikleri birleşerek Ev Adresi özelliğini oluşturabilir) BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Varlık-İlişki Modeli Temel Kavramları
Background image of page 4
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (ER) Model) Anahtarlar •Aday Anahtar (Candidate Key): Varlık kümesinde yer alan her varlığı kesin olarak tanımlamaya yarayan özelliklere aday anahtar adı verilir. PERSONEL varlık türünde SİCİLNO ve TC_KİMLİK_NO özellikleri aday anahtar olabilir. Fakat PERSONEL_ADI özelliği olamaz, çünkü aynı ada sahip birden fazla
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

Week2 - Varlk-liki Modeli(Entity-Relationship(ER Model...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online