Week8 - rnekSoru1 Gereksinimleri ve tablolara ait...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Veritabanı Gereksinimleri (Kütüphane veritabanı) PERSONEL tarafından kütüphanedeki KİTAP’lar, belli süreliğine ÖDÜNÇ alınabilecektir. Kitabın ödünç alınma tarihi, iade tarihi ve iade edilmesi gereken tarihi geçirenler için ceza miktarı saklanacaktır. Her PERSONEL’in halen bulunduğu bir BİRİM vardır. Her PERSONEL’in daha önce çalıştığı BİRİM’ler, bu birimlerdeki unvanları, başlama tarihi ve ayrılma tarihleri saklanacaktır. Her KİTAP farklı bir YAYINEVİ tarafından basılmaktadır. Kütüphanede farklı YAZARLAR’ların farklı KİTAP’ları bulunabilmektedir. Kitapların tek yazarlı olduğu varsayılmaktadır. Akademik PERSONEL akademik UNVAN’a, idari PERSONEL ise idari UNVAN’a sahiptir. BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Örnek Soru-1 Gereksinimleri ve tablolara ait özellikleri aşağıda verilen veritabanı için 1. Varlık-ilişki çizeneğini çiziniz 2. İlişkisel şemalarını çıkarınız. 3. İlişkisel şema çizeneğini çiziniz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
• Tablolarda saklanacak bilgiler • PERSONEL Sicil Numarası, Adı, Soyadı • UNVAN Unvan Kodu, Unvan Adı, Akademik veya İdari olduğu • BİRİM Birim Numarası, Birim Adı, Birim Telefonu, Web Sayfası • KİTAP Kitap Numarası, Kitap Adı, Sayfa Sayısı • YAZAR Yazar Numarası, Adı, Soyadı • YAYINEVİ Yayınevi Numarası, Yayınevi Adı, Yayınevi Adresi Not-1: Veritabanı gereksinimlerine göre 1:1 ve 1:N ilişkiler için yukarıdaki tablolara yabancı ahahtarlar eklenebilecektir. Bunlar yukarıda belirtilmemiştir. Gereksinimler doğrultusunda kendiniz karar vermelisiniz. Not-2: Veritabanındaki N’e N ilişkilere karşılık gelecek tablolarda yer alması gereken bilgilere veritabanı gereksinimleri doğrultusunda kendiniz karar vermelisiz.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/01/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Page1 / 9

Week8 - rnekSoru1 Gereksinimleri ve tablolara ait...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online