ders1 (2) - VER TABANI YNETM SSTEMLER SSTEMLER VERTABANI...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ TABANI YÖNETİM VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ SİSTEMLERİ VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ***** Öğr.Gör. Cüneyt ÖZDEMİR
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ders İçeriği Ders İçeriği Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek, (SQL komutlarının kullanımı) Verilecek teori bilgiler temelinde VTYS uygulamalarını (SQL Server programları ile) yapmaktır. 2
Background image of page 2
TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR Veri Olguların, kavramların, veya talimatların, insan tarafından veya otomatik yolla iletişim, yorumlama ve işleme amacına uygun bir biçimde ifadesidir. Genellikle, biz veri veya veri birimleri üzerindeki işlemlerimizi varlık hakkında her hangi bilgi almak için gerçekleştiririz. Veri kaydedilebilir bilinen gerçeklerdir. Örneğin bir kişinin ismi, adresi, telefon numarası gibi. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Veri Tabanı Yönetim Sistemi Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) (VTYS) VTYS, veri tabanı sistemlerini tanımlamak, oluşturmak, kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü işletimsel gereksinimleri karşılamak için kullanılan geniş kapsamlı yazılım sistemidir. VTYS, birbirleri ile ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşmaktadır. Veri tabanı olarak adlandırılan veri topluluğu, bir kuruluşa ait bilgilerin düzenli bir yapı içerisinde saklandığı ortamdır. Programlar ise saklanan bu verilerin yönetildiği ortamlardır. 4
Background image of page 4
5 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) (VTYS) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, fiziksel hafızada bilgileri çeşitli özelliklerine göre gruplandırıp şekillendirdikten sonra saklayan programlardır. VTYS, saklanan bu veriyi, Yapısal Sorgulama komutları ile insanların istekleri çerçevesinde işler, yeniden şekillendirirler. Yani, Veritabanı Yönetim Sistemi’nin bir ucunda, bilgisayar diskinde saklanan düzenlenmiş veriler, diğer ucunda ise bir kullanıcı (genellikle insan) veya istemci vardır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VTYS’nin Temel Bileşenleri VTYS’nin Temel Bileşenleri Veri Tabanı Yöneticisi Veri Tanımlama Dili (DDL) Derleyicisi Sorgu İşleyicisi (SQL) Tablo yaratma Form yaratma Sorgu yaratma Rapor yaratma Kayıt ekleme Kayıt silme Kayıt güncelleme Veri Tabanı Genişletilmiş Programlama Dili (DML + taşıyıcı dil) Derleyicisi Uygulama Programı VT Sorgusu VT Tanımları Derlenmiş Uygulama Programı Derlenmiş VT Tanımları Kullanıcı verileri Metadata Dizinler Uygulama Metadatası Veri Tabanını Oluşturma Veri Tabanını Kullanma 6
Background image of page 6
Neden VTYS? Neden VTYS? VTYS yaklaşımında veri girişi ve depolanması veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

ders1 (2) - VER TABANI YNETM SSTEMLER SSTEMLER VERTABANI...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online