VTYS - VeriveBilgi Veri bir sistem iin gerekli olan...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Veri, bir sistem için gerekli olan girdilerdir. Veri kaydedilebilir girdidir. Örneğin;bir kişinin ismi, adresi, telefon numarası gibi Bilgi, verinin işlenmiş halidir. Hammadde Ürün Bilgi dünyanın “en değerli” olgusudur. Bilgi bu kadar değerliyse “depolamak” gerekir. Veri ve Bilgi
Background image of page 2
Geleneksel Dosyalama Sistemleri -1 Veri tabanı yönetim sistemleri öncesinde veri depolamak  için kullanılan sistemlerdir. Zamanla artan veri kapasitesi, veri işleme hızı ve kullanım  alanı gibi ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. Halen basit düzeyde ve fazla karmaşık olmayan verilerin  saklanmasında geleneksel dosya sistemleri kullanılmaya  devam etmektedir. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Geleneksel Dosyalama Sistemleri -2 Sıralı Erişimli Dosyalar Sıralı erişimde herhangi bir bilgi aranmak istediğinde dosya  başından itibaren okunmaya başlanarak aranan kayıt  bulunana kadar devam edilir. Aranan bilgi yoksa okuma işlemi dosya sonuna kadar  devam eder.  Farklı türdeki verileri ayırmak için boşluk veya başka  karakterler(, ;) kullanılır. Örneğin, 158 numaralı öğrencinin bilgilerine ulaşmak  istersek buraya kadar olan tüm kayıtlar gereksiz yere  okutulmuş olur. 4 123 28 170 176 190 158 140 120
Background image of page 4
Doğrudan Erişimli Dosyalar Doğrudan erişimli dosyalar tuttuğu her satır bilgi için indeks numarasına sahiptir. Bilgilerin tutulduğu veri dosyasının yanı sıra indeks değerlerinin tutulması için indeks  dosyası oluşturulur.  Örneğin, 124 numaralı indeks değerine sahip kayda ulaşmak için, bu indeks değerine  sahip kaydın adresi tespit edilir ve bu adres üzerinden kayda ulaşılır. 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

VTYS - VeriveBilgi Veri bir sistem iin gerekli olan...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online