1 - NHNGIUCNLUKHILPT&SDNG [email protected] Khilpt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÌNH LỌC NƯỚC – TẠO KHOÁNG [email protected]®   Khi lắp đặt : 1-      Ngâm nấm lọc sứ vào chậu nước khoảng 15 phút trước khi lắp  đặt vào thân trên của bình. 2-      Rửa lõi lọc 5 tầng trong 5 – 10 phút (Mở vòi nước và đặt lõi lọc  theo chiều thẳng đứng dưới van nước) 3-      Lấy đá khoáng trong hộp nhựa ra, rửa sạch đá và cho vào nồi  sạch đun sôi ở 100  ∙C trong vòng 15 phút với muối (NaCL –  khoảng một muỗng cà fê). Sau đó đem rửa sạch bằng nước cất  trước khi đặt lại vào trong hộp và đặt vào bình phía dưới lõi lọc. 4-      Phải đặt bình lọc nơi khô ráo, TUYỆT ĐỐI TRÁNH ÁNH SÁNG  MẶT TRỜI CHIẾU VÀO, không đặt gần nơi có sản phẩm tươi sống 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/02/2012 for the course ENGLISH 125 taught by Professor Jacobs during the Spring '12 term at UMass (Amherst).

Page1 / 2

1 - NHNGIUCNLUKHILPT&SDNG [email protected] Khilpt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online