Course Hero Logo

HO3-ØPB.docx - Hjemmeopgave 3 Økonomiske principper B...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Hjemmeopgave 3Økonomiske principper BOpgave AAngiv hvorvidt hvert af følgende udsagn er korrekt eller forkert og begrund dit svar:1.Hvis inflationen falder over tid, er der tale om hyperinflationDette udsagn er falsk. Hyperinflation er kendetegnet ved en inflation på over 50 pct. pr. måned. Iperioder med hyperinflation mist penge helt sin egenskab som værdiopbevaringsmiddel,transaktionsmiddel og måleenhed. Man begynder eksempelvis at anvende en valuta som dollareller går tilbage til decideret bytteøkonomi. Årsagen til hyperinflation er en meget storpengemængdevækst.2.For en åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder det altid, at et lands samledeopsparing svarer til investeringerne i landet.Dette udsagn er falsk. I en åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder følgende relation;Y=C+I+G+EX−ℑDefinerer nettoeksporten,NX, som;NX=EX−ℑNX=Y(C+I+G)Dvs. handelsbalancen er lig indenlandsk produktion minus indenlandsk efterspørgsel eller ligNX=(YCG)¿SIBemærk her, at vi ved opsparingen, S, er summen afY ,C ogG. Jeg rykker I over på den andenside af lighedstegnet, hvorfor det skifter fortegn;NX+I=(YCG)¿SAltså bliver relationen mellem opsparing og investeringerne;NX+I=SHerved kan det altså ses, at opsparingen ikke svarer til investeringerne i landet.3.En vare som fx cigaretter kan fungere som betalingsmiddel (fiat money), men aldrig somet byttemiddel (commodity money)Dette udsagn er falsk. Cigaretter er varepenge (byttemiddel) ligesom sølv og guld. Det har enbrugsværdi i sig selv (indre værdi). Betalingsmiddel (fiat money) er eksempelvis sedler og mønter.Det har ingen brugsværdi i sig selv, men forudsætter generelt som et betalingsmiddel.4.I den klassiske model for en lukket økonomi på langt sigt vil en stigning iinvesteringsefterspørgslen (dvs. en stigning i investeringerne for et givet renteniveau)øge investeringerne samt produktionen.Dette udsagn er falsk. Den klassiske model for en lukket økonomi er givet ved følgende relation;Y=C+I+GIsolerer nu relationen;(YCG)¿S=I1
Altså har vi at, opsparing er lig investeringerne i den klassiske model for en lukket økonomi. I ensådan model, er det realrenten, der sikrer ligevægten de finansielle markeder. Hvisvirksomhederne fx pga. en ændrede selskabsskat eller ny teknologi opnår større marginalafkast afkapital, vil de for en given rente øge investeringerne.Af ovenstående figur kan vi se, at investeringerne/opsparing er ud af 1.aksen og realrenten er op af2.aksen. Vi kan her se, at en stigning i investeringerne vil øge ligevægten for realrenten, altså enparallel forskydning af kurven. Dette vil resultere i en højere rente og investeringerne ender med atfalde og ikke stige, da investeringerne afhænger negativt af renten. Altså jo højere rente, jo lavereinvesteringslyst.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
jesper linaa
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture