SAMF B - HO2 - Bruttoledige.docx - Samfundsbeskrivelse B...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Samfundsbeskrivelse BHjemmeopgave nr. 2, forår 2020Beskriv og forklar udviklingen i bruttoledigheden siden 2007 og så langt frem som muligt. Besvarelsen skal som minimum i hovedtræk indeholde udviklingen i bruttoledigheden i alt samt fordelt på henholdsvis køn og udvalgte landsdele. Til besvarelse af denne opgave vil udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i alt og efter køn først blive beskrevet og forklaret. Hernæst vil udviklingen i bruttoledige fordelt på udvalgte landsdele blive beskrevet. Men først vil nogle helt centrale begreber blive defineret indenfor arbejdsmarkedspolitik. Der findes forskellige ledighedsmål til at beskrive arbejdsløsheden i et samfund, hvor et af disse mål er bruttoledigheden, som der i denne opgave vil være fokus på fra år 2007 og frem til 2018. Bruttoledigheden er det officielle registerbaserede ledighedsbegreb, der dækker over de passive ledige og de aktiverede siden 2007 (AMP s. 35), og omfatter alle, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller lignende, og som står til rådighed for arbejdsmarkedet, uanset om de er i aktivering.Udover bruttoledigheden, findes der også ledighedsbegrebet nettoledige, der førhen blev anvendt som det officielle ledighedsbegreb. Det omfatter ledige, der ikke er i aktivering og kan således væresvært at gennemskue, hvorvidt udviklingen i nettoledigheden skyldes, at flere er kommet i arbejde,eller om det skyldes, at flere er aktiverede. Denne opgørelse kan findes tilbage fra 1979 og frem. AKU-ledigheden er det tredje og sidste ledighedsbegreb, der i modsætning til de registerbaserede ledighedsopgørelser er baseret på en større interviewundersøgelse blandt 89.000 i alderen 15-74. Da AKU-ledigheden er baseret på interviews, indgår også personer, der ikke modtager

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture