solutions3 - M W w Lam, 3% a; “jg. “km *w firflwm S-...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M W w Lam, 3% a; “jg. “km *w firflwm S- if <1 a m fifirfi k “mafik‘ “33' : (“fink w kmwmg mflg§§ mam (Vi Q: wr.m14.ahri.umw}' :1- - - szcmmxumtww mmmw - Mmmm;mmmmmwmwwaMImmeme .WWWW MM “32$ QM} «5;; :2 ML fix? «a. @m} m, w {wawfl Mgz‘ém f”..b»®*§mi E m ...M\m ma % flaw mhmy :2 momma am New. um mnxxwlmnmmm fififi $253???“ \mfigx‘ffiéfl’wffivfifi Lfimlfifigfim .9 ‘kzm‘v meffiwég _. .. . K w “t: _§_‘“@u&¢§i&¢a§ Q‘sfififirfif 3%? WW. «X a sakfi Kgmr xi j W? . “’65; 0“ gmfi “2%.. 54M? fia walrfigm “W? ifimflkdfifi _ Qfivw ._ ... ... 2:. “fimma «w fiwww we "LMWE . r: 3.1%.. _, . . ‘ “NWdewmm.rmWwWa-m»mwmwwwmMWWRWWWWWwwwmw Wéfiwm. ..5V“._::.°... _ W» WWW . .3....€MN% erMMw-HWNWM .uL-hmavm WMWWWJIMWWWW‘UAW . 31:”; a “Em . .@n \j, r336, - .3 ‘=\. c \ P - \o EX“ Kack-wflm; mam «fiwwzw §§“&r‘c&m Mam}? Maw» $Mm$¢fih Meg,» gmmkw Eek? WE?” www$*wg§x._...€3fiff “J {k} EJQMS§ £1? QM??? mazmri’ai “S‘ék’mmm ‘ém WQWMW . . €7.33in ‘?e§»i\&%”§ fi$§i @flwgfikfi mm 92%» .Mfifi, égfiiai‘fi’fifgfi’ mfiQ mf‘mwéfi W §€“@ W Efig‘WW-fifw _ . a??? L» r 6 a1 M '2‘ “I \ tn. w ‘ ‘1. w N ‘ M a \ ‘ Q kgfi-g-fik’fiy _ _§W;g&\€'€i"'€£ _ 4‘43 gar:- “K . B. .\ _ fifwwm Wkfil Qi coax-R nmea (alimevfivg Wag. q‘we: 22c: 99L9kl- hi3.6l6'= 8:28.223; 2,.p g 7_0800- O.o"l_= 7.0100, _ 2?}: 652$2.9?—L7g.bw)"= $7813.67, .5111: 4.8250 -_ (0.01); .= 11—.%20l, cut _ 29%.; sgzpu - (13.a_\b)(o.o-:) = 596.858. i ' 'I. Np.» 5,; .-.- | (_‘5‘18l3.67-— (swaazsl) a Hutu, ______..__._. i [3 \q 1 33": \ (A320! — than") :: o. o‘l6’3 73 11 fie...‘1 : W x Sat-958 - §9a3.225)(w.gma) g u.sqas \‘l 1‘8 n.5'a25 == Orcnlln W J H.113; g 0,0q63 37.573 0.3lo'5 (cig-emavhfi Wast- 5am; mo.\t¢: We Samfk Ce£r<\n.‘rfon CO&{6324\' move. Muck c.\os-¢r 5b +4, \accgurc a.\\ 'o\\ner- ?0§A\’J‘ He c‘:\o:¢ \“o O; \h}: wst-s ?os“"\v¢ S\ore_ f“, r: “.5an . Lax? y; M 1%mfké’3yfi—7} iflqmmhfia‘: § @§ N (1 figméfg {10%; «gtvfif Vakmfis 429%: E?» {W xW g) ‘5? ©.§ 0 ga mfi vaa km» @3wa kwfak 3@%%\mfim§ mm gmafim 6%,, {a}: Y “53 '“W’ K) “334:3 NM £3 m§33¥°sfikimw$ $¥mm K {wkfimflvxmmfiwxfi QM?“ «mkaaiy “Qumfaim‘wg” mmzi EV; 6“”?- ‘ \Kmkmm“ by m @M {$5433 @5923}. {QWVWXSW> fl Wg‘égké} a: ‘% m W5W§i M ‘3— "“° flagggfig €1§§Kkfi£{f§m¥’fiffik§fifi&j v; Q a}? if {3 3%; :f: [53,, gm, ..:W~;:--":i‘° z \j . x k .4 3% fl ( . kt???- fi” fififl» mgfi v “Q R “Va” 3-; ‘ Ma? Q“ SK $1’Mi {3% Q {an a W. % ms 53%? {i fix— (LJ—L WK Wfiv‘k m @533 x g; Mk, mm k. £3,513» M R a B ., ‘ . (m m a, ,3” 72’ if; ’* gm fit; W i m é' .51 (’3’ NM: 12 . a. 3'; W 9 , ~ wk W“ / g» .2 ft" (:3; { AM, @- H 35 5:3 6 Wm. . {if fiwé' H '9? fl Veg i 9““: {in w? Magma f?“ 2% 2.. \ :2?- g’ ‘3 _\». m L; \_ “2 g: t» w -.% Va? {W 2 5” kfiw Q 4%» &w} m- {gm}; '3” rm" :1: fl“ ° mmmmmfi ...., ..,-.memW»-hwnm 32mm»: Wan-m 7 ”M\ jxfifMngmé wwx m? {1 KW . NE A“ ‘ fi-kfifiémfl lummmwnammm {{“S‘. :3? {55:3 3:: F: E? ‘2‘ VJMF§‘ e2“ «aw fl $ WWW. t-x. 0. r“ S? K m gm 5y @ym ' .43 «"k m- LA @KMfi mmiigwflfl %%&%& _ ix mm k “shafts?- mx kg fixwm (fiw m “£5; £1 Err m V} t; ixfmz§¥ “Y e X “6“” €P%3mk3“§em‘w« an,” E 4*" A" Van fl» WE.“ “ix, m m K Kfifimm ‘5 a“ ‘ 2 ‘ éfua %_ 9‘11 m MK‘MerfiWm “£3 é‘ m. if” f“ {fix ,F%%%$ k y W Mka i MW” 2 7" m Q '- :" V (a \ m%&§2m%i m QM m. “@wwé%%§ 22°» fl fl%mww 5%w@£ r» {kw m 61 9 fl mé’guakw “3:: My 5» :2 f {a {Kgflkvzfij 5-; imam Mwmmwwhw {XX-éivwa W “W Y 5*“ #3 Es; a \F Q a {a . (:3 '3 «*3 ,. ('9 mg“ fi’k é’fbfimwg‘m é&*%\“kjk XVAV'WKQEWEQ £9 “ kw?) 9‘; ° ti 3% fimikfiéflmva M y a _ A, , __ é... 9; §é¥mfkfimg We. gum $0.?” WK. @fi?mfl%flMmK ak $1.3. fiffluWfir wanna Ii: '16) imm%akék~§ km fifi’mkq ark E‘Kfifimrfim amregwflmfi @; whkwfi m¥am§v @mk$§@\m {9%} WAWQW Wm“ {pmxgsmwng ® ’ klfifimfi \Vfifimflwfikglkéaflk“ mkmwk MVW. kQu—WQQ‘“ wflfiwfik gm?» I gfimmwafi V636 {flMKfiL km §3rmkbakwmh§cfi Efixfiwfivékkfimg Quryxa’igfi‘fm‘gy WMQ kflfi‘k‘ kmm mxgxr’a‘kmy gfififiaafififi‘xf MWQ\ hiM LWQWK wavvfikfifl ea gmkukmm km a gfifiquéwwafik efimwfixfimp gwmm‘v mxxngfifirgfikfafia§1m§ fit . “mkmfg €53: as. awmnfififikfi mg: _E%wmr kmfi aafi‘ Wg}, mermrx” MW‘WQ’, U; yisz were. 5435ka .Estsm fiéfimgfiw “ESMQM Kwfitemmvwwflfim Wa‘w 3%fizm \flk&~€ \{muw Q€Qv<mufi flakuki’mm a gymwxr 5%mm, fifié» fivé'mfik Wm Effik‘ @f‘wuhkg fififiwamkmfi _%M&§fl\fiflw Z M§u§€fifi £55 N ?@m \REQM “kwimgw ;W§‘fi« W’W gfiwmfi maaafi ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/12/2012 for the course MTH 4106 taught by Professor R.a.bailey during the Spring '12 term at Queen Mary, University of London.

Page1 / 8

solutions3 - M W w Lam, 3% a; “jg. “km *w firflwm S-...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online