Groups - Section 1 T1 Kamran Khammadov Narmin Ismailova Nurzhan Kulzhanov Asl Altnel T2 Berna ztrk i dem Gltekin Tu ba Ta T3 Onur Akbaba Orkun

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T1 T9 Kamran Khammadov Kibaro lu Volkan Narmin Ismailova Altunı ± ık Refika Arma an Nurzhan Kulzhanov Damgacı Murat Aslı Altınel T10 T2 Sonay Çatma Berna Öztürk Gözde Arık Çi dem Gültekin Tu ba Ta ± çı T11 T3 Dilara Kahraman Onur Akbaba Cansu Seçkin Orkun Akmanlar Alinda Öykü Akar Erdem Tekesen T12 T4 Ali Emre Taner Elif Akın Cüneyt Özbilen ² rem Alpaslan ¸³¹µº »¼º³¶ Sevil Demirci T13 T5 Yurdelen Gözdenur Aygul Tashliyeva ³ engül Ceren Serdar Rozyyev ½¼¾¿¼º À¼¿¼º Zamirbek Akimbekov Faqih Muhammad Sukma T14 Berna Polat T6 Nilüfer Kurt Aysu Gamze Eydemir Áº³± ÃÄż Merve Kılıç Tu çe Özkurt T15 Emir Ça rı Ertürk T7 Barı ± Koray Bozda Melis Güler Burcu Çetin Tu çe Gülcüler Damla Uygar ² rs ² mge Tu rul T16 T8 Özlem Öncü Gözde Damla Delialio lu Ya mur Özdemir Sevi Hasdemir ÆĶ¹¹¼· Ç´³¶ Görkem Eldem ȳºÅ³²µ¾ Áɿʳ Section 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
R1 R9 Ça ıl Kaya Türker Biliro lu Yunus Emre Yılmaz Anıl Vardarlı Yusuf Alper Gül Caner
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course CHE 222 taught by Professor Tülayözbelge during the Spring '12 term at Middle East Technical University.

Page1 / 2

Groups - Section 1 T1 Kamran Khammadov Narmin Ismailova Nurzhan Kulzhanov Asl Altnel T2 Berna ztrk i dem Gltekin Tu ba Ta T3 Onur Akbaba Orkun

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online