Tiê�n - Tin Tt ca cac inh gia trong h thng kinh t u...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiên ̀ Tât ca cac đinh gia trong hê thông kinh tê đêu đ c tinh băng tiên. Muc đich cua viêc ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ượ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ban hang hoa va dich vu la đôi lây tiên, va c nh thê sô tiên đo lai đ c quay vong đê ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ứ ư ́ ́ ̀ ́ ̣ ượ ̀ ̉ mua hang hoa va phuc vu nhu câu s dung cac dich vu.Trong khi tiên giây đ c s dung ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ử ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ượ ử ̣ trong cac công viêc kinh doanh noi chung thi tiên xu lai phuc vu cho nh ng nhu câu giao ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ữ ̀ dich nho h n. “Tiên” – hiêu theo 1 pham vi nghia rông h n thi no bao gôm tât ca nh ng ̣ ̉ ơ ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ ơ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ữ gi đ c s dung đê phuc vu nhu câu giao dich du no tôn tai d i bât c hinh thu,dang ̀ ượ ử ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ướ ́ ứ ̀ ̀ ̣ th c nao. Tr c đây, cac kim loai quy nh : đông, bac, vang đa t ng đ c coi la kho d ứ ̀ ướ ́ ̣ ́ ư
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Hhjii during the Spring '10 term at Ahsanullah University of Sci & Tech.

Ask a homework question - tutors are online