Tiê�n - Tin Tt ca cac inh gia trong h thng kinh t u...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiên ̀ Tât ca cac đinh gia trong hê thông kinh tê đêu đ c tinh băng tiên. Muc đich cua viêc ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ượ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ban hang hoa va dich vu la đôi lây tiên, va c nh thê sô tiên đo lai đ c quay vong đê ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ứ ư ́ ́ ̀ ́ ̣ ượ ̀ ̉ mua hang hoa va phuc vu nhu câu s dung cac dich vu.Trong khi tiên giây đ c s dung ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ử ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ượ ử ̣ trong cac công viêc kinh doanh noi chung thi tiên xu lai phuc vu cho nh ng nhu câu giao ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ữ ̀ dich nho h n. “Tiên” – hiêu theo 1 pham vi nghia rông h n thi no bao gôm tât ca nh ng ̣ ̉ ơ ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ ơ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ữ gi đ c s dung đê phuc vu nhu câu giao dich du no tôn tai d i bât c hinh thu,dang ̀ ượ ử ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ướ ́ ứ ̀ ̀ ̣ th c nao. Tr c đây, cac kim loai quy nh : đông, bac, vang đa t ng đ c coi la kho d ứ ̀ ướ ́ ̣ ́ ư
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern