HDSD Chuong trinh danh cho khach hang

HDSD Chuong trinh danh cho khach hang - H NG D N S D NG CH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H NG D N S D NG CH NG TRÌNH ƯỚ Ẫ Ử Ụ ƯƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TH QUA INTERNET Ẻ 1. 1. Gi i thi u Ch ng trình ớ ệ ươ-- Ch ng trình Đăng ký phát hành th qua Internet c a BIDV là ch ng trình đ c ươ ẻ ủ ươ ượ tích h p t i website ợ ạ http://bidv.com.vn, cho phép khách hàng có nhu c u đăng ký ầ phát hành th có th g i yêu c u phát hành th ngay t i website BIDV. ẻ ể ử ầ ẻ ạ- Thông qua d ch v này, khách hàng có th : ị ụ ể o o T i các m u Đ n đăng ký phát hành th ghi n và th tín d ng c a BIDV. ả ẫ ơ ẻ ợ ẻ ụ ủ o o Đăng ký thông tin và g i đ n Đăng ký phát hành th v Ngân hàng. ử ơ ẻ ề-- Ngân hàng s liên h v i khách hàng trên c s đăng ký thông tin đăng ký, t v n ẽ ệ ớ ơ ở ư ấ và h ng d n khách hàng hoàn thi n th t c phát hành th . ướ ẫ ệ ủ ụ ẻ 2. Các lo i th có th đăng ký phát hành qua Internet ạ ẻ ể-- Hi n t i khách hàng có th truy c p Ch ng trình Đăng ký phát hành th qua ệ ạ ể ậ ươ ẻ Internet c a BIDV đ phát hành nh ng lo i th sau: ủ ể ữ ạ ẻ o Th ghi n n i đ a c a BIDV ẻ ợ ộ ị ủ o Th tín d ng quôc t c a BIDV ẻ ụ ế ủ 3. Đ a ch truy c p Ch ng trình ị ỉ ậ ươ- Khách hàng truy c p vào website ậ http://bidv.com.vn c a Ngân hàng Đ u t và ủ ầ ư Phát tri n Vi t Nam, ch n m c “Đăng ký phát hành th qua Internet” đ truy c p...
View Full Document

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Hhjii during the Spring '10 term at Ahsanullah University of Sci & Tech.

Page1 / 9

HDSD Chuong trinh danh cho khach hang - H NG D N S D NG CH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online