Book2 - BÁO CÁO PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU BẢNG GIÁ KD...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BÁO CÁO PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU BẢNG GIÁ KD XĂNG GASOIL DẦU LỬA C.TỪ X001C G001K X002K L001C L002C G002C G003K ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG TY A XN VẬN TẢI XƯỞNG B CÔNG TY C XN XYZ XN CƠ KHÍ NHÀ MÁY X CỘNG B.QUÂN NGÀY CC 500 450 200 SỐ LƯỢNG 100 150 200 100 50 120 80 800 3.81 150 120 100 XĂNG SLG 100 0 200 0 0 0 0 300 1.43 TT 15000 0 100000 0 0 0 0 115000 547.62 GASOILINE SLG TT 0 0 150 67500 0 0 0 0 0 0 120 14400 80 36000 350 117900 1.67 561.43 DẦU LỬA SLG TT 0 0 0 0 0 0 100 10000 50 5000 0 0 0 0 150 15000 0.71 71.43 CÔNG THỨC TÍNH SỐ LƯỢNG XĂNG = IF(LEFT(B11,1)="X",D11,0) KÍ TỰ TÍNH TỪ BÊN TRÁI, NẾU KÍ TỰ ĐẦU TIÊN TÍNH TỪ BÊN TRÁI LÀ X THÌ CHÉP DỮ LiỆU T Ừ Ô D11 SANG Ô SL XĂNG (Ô E11) BÊN TRÊN * GIÁ Ti ỀN ( TRONG ĐÓ GIÁ Ti ỀN XĂNG CÓ 2 Lo ẠI: KD VÀ CC, N ẾU KÍ T Ự Đ ẦU TIÊN TÍNH T Ừ BÊN PH ẢI C ỦA GIÁ TR Ị Ô B11 LÀ C (T ỨC LO ẠI CC) THÌ S Ẽ GÁN GIÁ TI ỀN LO ẠI CC T ỨC 150 CHO C ỘT F11 CÒN N ẾU KO PH ẢI LÀ C THÌ GÁN G ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Hhjii during the Spring '10 term at Ahsanullah University of Sci & Tech.

Ask a homework question - tutors are online