New Wordpad Document (3) - Ngn li ha em trao u ri oh oh.!...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngàn l i h a em trao ờ ứ đâu r i oh oh. ...! Ngày x ư a ta bên c nh nhau , nguy n bên nhau dài lâu R ng tình yêu em dành trao nguy n mãi ch ng r i V y anh v n tin , v n yêu minh em Nh ư ng em yêu đâu r i , ra đi trong chi u Love me, ngày x ư a anh ch yêu m i em Fuck you, gi em đang cùng vui v i ai Crazy, anh đang bu n đâu l ng yên bóng đêm Ng ư i đã h a bên anh tr n đ i, Yêu nhau đ n muôn ế đ i mai sau Cùng nhau b ư c đi trên con đ ư ng Trong con tim anh luôn mu n nói R ng anh nh mãi 1 ng ư i Bi t h này ng ế ư i đang, cùng sánh b ư c bên ài ái ai Tình yêu ta ngày x ư a ch mang đau bu n Và anh gi đây c quên Rap: (. ..) ch ư a có Love me, ngày x ư a anh ch yêu m i em Fuck you, gi em đang cùng vui v i ai Crazy, anh đang bu n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Hhjii during the Spring '10 term at Ahsanullah University of Sci & Tech.

Ask a homework question - tutors are online