Hoa van 2(chon) - TRNG AI HOC KHTN HA NOI KHOA: CNTT - Quy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHTN HAØ NOÄI KHOA: CNTT --  -- - BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑHSP QUY NHÔN (CUÛA HOÏC PHAÀN TTSP2 NAÊM HOÏC 2002 – 2003) ---------  --------- Quy nhôn 08-2003
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TEÂN ÑEÀ TAØI : TÌM HIEÅU MÖÙC ÑOÄ HÖÙNG THUÙ HOÏC TAÄP BOÄ MOÂN ÑÒA LYÙ CUÛA HOÏC SINH YEÁU KHOÁI 11 ÔÛ TRÖÔØNG PTTH PHUØ MYÕ 2 HOÏ VAØ TEÂN SINH VIEÂN : Leâ Xuaân Tuyeàn NGAØY SINH : 12 – 10 - 1976 LÔÙP : Ñòa 4 NGAØNH BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑHSP QUY NHÔN (CUÛA HOÏC PHAÀN TTSP2 NAÊM HOÏC 2002 – 2003)
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2012 for the course LITERATURE 102 taught by Professor Anne during the Spring '12 term at Ahsanullah University of Sci & Tech.

Page1 / 3

Hoa van 2(chon) - TRNG AI HOC KHTN HA NOI KHOA: CNTT - Quy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online