Hoa van 3(chon) - TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN KHOA TÀI CHÍNH...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ---- BÀI TIỂU LUẬN Giáo viên hướng dẫn : Lê Công Toàn Sinh viên thực hiện : Mai Thị Hải Vân Lớp : 23NH2 ĐÀ NẴNG 1-05 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online