วิวัà&cedi

วิวัà&cedi

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: วววววววววววววววววววววววว วววววววววววววววววววววววววว ? วววววววววววววววววววววววว • วววว วววววว –วววววววววววววววววว วววววววววววววววววววววววววว ววววววววววววว วววว วววววว วววววววววววววววววววว วววววววววววววววว วววววว วววววววววววววววววววววว วววววววววววววววววว ววววววววววววววววว ว วววววววว ววววววววววววววววววววววววววววววว วววว ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว วววว วววววว ววว วววววววววววววววว ววววววววววววววววววววววววววววว ววววววววววววววววววววว วววววววว ววว ววววววววววววววววววววววววววววววว วววววววววววววววววววววววววว • Pythagoras- วววววววววววววววววววววววววววววววว วว วววววววววววววววววววววววววววววววววว • Plato- ววววววววววววววววววววววววววว ววววววววววว Form of the Good, Form of Form Aristotle – ววววววววววววววววว ววววววววววววววว ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

วิวัà&cedi

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online