MR Workshop 2 - Basic2 - $FL2@(#) SPSS DATA FILE MS Windows...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
$FL2@(#) SPSS DATA FILE MS Windows Release 13.0 spssio32.dll [email protected] Jan 0916:39:13 ###########################ID ########################VARIETY
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
###Food variety#####8±@########################PORTION
Background image of page 2
###Food portion#####8±@########################PRESENT ####Food presentation #####8±@########################TEMP ####Food temperature#####8±@########################TASTINES####Food tastiness #####8±@########################MUSIC ####Atmosphere-instore music#####8±@########################LIGHTING####Atmosphere-lighting #####8±@########################WASHROOM####Cleanliness of washroom #####8±@########################UNIFORM ####Cleanliness of uniform(R) #####8±@########################UTENSILS####Cleanliness of utensils #####8±@########################EFFICIEN####Service efficiency #####8±@########################FRIENDLY####Service friendliness#####8±@########################OVERALL ####Overall satisfaction#####8±@########################REPURCHA####Repurchase intention#####8±@########################FREQUENC####Frequency of visit #####8±@##############ð?#Strongly Disagree #######@#Disagree #######@#Somewhat Disagree #######@#Neutral#######@#Somewhat Agree #######@#Agree #######@#Strongly Agree ####
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
############################### ### #######
Background image of page 4
####################ð?#Extremely dissatistied #######@#Very dissatisfied #######@
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dissatisfied #######@#Average#######@ Satisfied #######@#Very satisfied #######@#Extremely satisfied ##########################ð?#Extremely unlikely [email protected] unlikely #######@#Unlikely #######@#Average#######@#Likely #######@#Very likely #######@#Extremely likely ##########################ð?
Background image of page 6
Once a month #######@#Once a week #######@#More than once a week #######@ Once a day ############################ ###########Ð###################################ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿï±þÿÿÿÿÿïÿ######### ###0############################################################################ ################################################################################ ######################################################ID=idVARIETY=variety PORTION=portion PRESENT=present TEMP=temp TASTINES=tastiness MUSIC=music LIGHTING=lighting WASHROOM=washroom UNIFORM=uniform UTENSILS=utensils EFFICIEN=efficiency FRIENDLY=friendly OVERALL=overall REPURCHA=repurchase FREQUENC=frequency################################ç#######ýjkjhjhga001 igjigggeýhkiijgka002 kgiigiieýiiihiiha003 hgiiiiieýgkighjja004 igiigýýe#####8±@#####8±@ýjjjjjija005 igjiihheýjjkkjika006 iejjiiieýkkjiihia007 hhjjiiieýkkkkjfka008 jfjjjiieýjjjgjgfa009 ifjiiýje#######@ýkkkkjjja010 kejjhiieýjkjikkja011 jejjiiieýhijiiiia012 jgjhhiieýijjhiiha013 ihihhiieýiijiihja014 igjijhheýjkihihja015 jgiiiiieýijjiiija016 igiighheýkkjijhka017 kfjkjiieýkjkhkkka019 khkhiýie#######@ýjkkjkiia020 geejhýje#######@ýikkijfka021 igjihiieýjkjijhka022 hfhjiiieýiikikhka023 ifkiihheýkkkjkkka024 kfjijhheýikjiiija025 hhiihiieýjjihhhia026
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2012 for the course MARKETING eng100 taught by Professor Hass during the Spring '12 term at Central Washington University.

Page1 / 25

MR Workshop 2 - Basic2 - $FL2@(#) SPSS DATA FILE MS Windows...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online