Thought_Paper_5 - گرب هشیدنا 5 لصف 3 تیو¡)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: گرب هشیدنا 5 لصف 3 تیو¡) – ر¢م ): Strategy Formation )£¤شفا تق¢قح ر¥پس 89204001 ) . ¦§یا زا ¨§کی د§©¡ خ£ ª§«¬­م ®¤¯د§ی¡ و¡ ° ه§ط¢ح £¡ ت§سا ¦§ک±م °ژ²ار¬§سا °ر§¢¯ لک§³ د´یارف ¤§ب و ®¡ر§µ ¦یود§² ا£ ¶¤مز¤§س °ژ²ار¬§سا ¨¬§·ی¤ب ¸وا ت§·یژ²ار¬سا ¹§ی ه§µ ت§سا ¦§¢© ¤§© ®¤¯دی¡ ¹§ی °ژ²ار¬§سا ه§µ ت§سا ¶آ زا ¨µ¤§ح ر§ºی¡ ®¤¯د§ی¡ ،د§´µ ¶آ °ار§جا ه§ب »£¡¤¼م ½¢¾¡ °¿ی£ هم¤نرب ®د§³ ¦¢¢ع² À¢Á زا ¶ودم ¿¢چ ¹ی °ژ²ار¬سا هµ ¤´عم ¦یا هب ،¡ر¢¯ لک³ ¶¤مز ¨Â £¡ دی¤ب ¶¤مز¤س . ¦§یا ه§ب ¡Ã§³ لم¤§³ د§ناò ¨§م ¿¢ن ا£ ¸وا ®¤¯دی¡ د³¤ب ¨م °ر² ¨«µ ®¤¯دی¡ هµ Äو¡ ®¤¯دی¡ ت·¢ن Ť§طعنا ¤ب ¶¤مز ت³ذ¯ ¤ب ¨Æو د³¤ب ه¬³ا¡ ه¢Æوا °ژ²ار¬سا ¹ی تسا ¦ک±م ت·یژ²ار¬سا هµ ¤´عم . د§´یارف دن¤§³Ãپب ل§±Ç ° هم¤§ج ª§«¬­م °ر§کف °¤©ر¢§·م ه§ب ¨§ط¢Èم ¶Ã¯¤§نï ل§ماÃÇ هب °ریذÁ ¹یژ²ار¬§سا ل§ح ®ا£ ªیرع² ،هƤ·م ¨ب¤یز£ا ،ÀƤچ ¦¬ف¤ی د´ن¤م ¨نï¤نï °¤©ز¤ف لم¤³ °ژ²ار¬سا . ¨§م ¹بد§¢ف رºید§کی زا و د´§³¤ب ¨§م ɤ§¼²£ا £¡ ʧ© ¤§ب Ëم¤µ لحارم ¦یا د³¤ب ¨م ¶آ ¶¡رµ ارجا و . ¦¢¢ع² ¤ب ،ÀƤچ ¦¬ف¤ی °ارب ¶¤مز¤س ¹ی £¡ دنر¢¯ mission ¶Ã¯¤نï »¤·«ج °£ا¿¯رب ¦¢´Ì±© و د§عب ° ه§«حرم £¡ ؛د¢§س£ هÍ¢¬§ن ه§ب ¶اç² ¨§م ¶¤مز¤§س ª§«¬­م °¤§ضÇا Χسò °ر§کϱ© ت§¥ج و ¤§© ت§Ðرف ¦§¬فر¯ ر§ظن £¡ ¤§ب ¶ور§¢ب Χ¢Èم و ¶¤مز¤§س ل§Ñا¡ Îیار§³ ¨ب¤§یز£ا ¤§ب ت·یژ²ار¬سا ¨§س£رب هن¤ف¤ک§³Ãم ا£ ¹یژ²ار¬§سا ° هƤ§·م ¶¤مز¤§س »Ã¾ و ªعÒ É¤قن ¤ب ¤¥نآ ½¢¼ط² و ¤©دید¥² ¤§ب ه«ب¤§قم ت§¥ج ا£ ل§ح ®ا£ ¦یر¬§¥ب هنا£وآçن ¤§ضعب و ¡Ã§جÃم °¤§©£¤ک©ا£ ل§¢«È² ¤§ب Óپس ،د´µ ¨م ¡ار§فا ¡ر§ک«±Ç ¸ر¬§´µ ¤§ب و ®¡ر§µ ¨§«±Ç ا£ ¡Ã§Ñ ° ®د§یا تی¤§¥ن £¡ و د´µ ¨م Ô¤­¬نا ¡ÃجÃم ÀƤچ . د´µ ¨م ل¢±ک² ا£ ¹یژ²ار¬سا د´یارف رکϲ ¦یا °ارجا £¡ ¸Ãئ·م ¶¤مز¤§س ه§ب ¨ن¤مز¤§س زا د´§³¤ب ه¬³ا¡ Àقن °ژ²ار¬سا °ر¢¯ لک³ د´یارف £¡ د´ناò ¨م هµ °¡ارفا »و¤§Ï¬م د§´ناò ¨§م ¨ن¤مز¤§س Õ´©رف ¦¢´Ì±© و £¤¬Ñ¤س ،¶¤مز¤س £¡ ¡ÃجÃم Îیار³ هب ه¬·ب رºی¡ ) . ° ه§«حرم £¡ Öçص­ب ل§حارم ° ه§±© £¡ د§´یارف ¦§یا ¨«Ðا ¸Ãئ·م د³£ا ¶اریدم ×ñعم د´³¤ب...
View Full Document

This note was uploaded on 03/10/2012 for the course MANAGEMENT 111 taught by Professor Seyyedbabakalavi,arasti,faghihi during the Spring '11 term at Sharif University of Technology.

Page1 / 3

Thought_Paper_5 - گرب هشیدنا 5 لصف 3 تیو¡)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online