{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thought_Paper_12 - گرب هشیدن 12 Strategic Thinking...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: گرب هشیدنا 12 )) Strategic Thinking ¡¢شفا تق£قح ر¤پس ) 89204001 ( هچ¥ تچ¦یژ§ار¨سا کچی ©چªذ ¡« م£نادچب هچ¬ تچسا ©چیا گرچب هچشیدنا ©چیا ­¡¢چ®ن زا ¯دچª . و« ل°¢چ± رچض¢ح گرچب هچشیدنا تچسا هن²چ®¥ ¢چ¤نآ هچب ³و ­رچ®ن ع²ن و «¡´µ ¶° ¶·ئ¢¦° . ³ا ¸دچی¹µ ل°¢چ± ºوا »چخب دنا ¸د°آ ه°ا«ا ¡« ل£ص¼§ هب ½اد¬ رª ه¬ د±¢¾£° ¸د¿À »خب زا ید¡لک ب¢اطم لصف ¡« ه¬ د±¢ب ¶° 2 ³ژ§ار¨سا Á¢¨¬ DE WIT & MEYER ¸د°آ . «¡ا« رب ¡« ا¡ گرب هشیدنا ©یا ³¢¤¨نا ه¬ ½و« »خب تسا £¤¥عتس¦§ دسقن ه¬ د±¢ب ¶° ©چªذ هب ¡« ©یا ¡« ¸د± ¶س¡رب ÃÄ¢ط° هب هج²§ ¢ب ه¬ ¸«²ب ³«¢¤Åش£Æ ¡¢Çªا¡ کی ل°¢± . تسا ¸«ر¬ ¡²طÈ Ãن¢ÉÅیا ¨و§ شخ© «¡²° ¡« اد¨با تسا ر¨¤ب ،م£Å¬ Ê¡« ر§ Ë£¿À ا¡ ¸د± هئا¡ا ÃÄ¢ط° م£نا²¨ب هÇÅیا ³ارب . ¡¢£چ¦ب Ì¢چ¤ج ¡« «²چج²° Í¢£ÎÏاو و ¢ª ¸دیدÆ م£نادب ا¡ ¶§¢Çن Ì¢¦نا ©ªذ «رÇ·¿À ¶®ن²®¥ . ³²چس زا تÈ¢Åچ± Ë·ط° و ˣϫ ¡²طب ا¡ ¢¤نآ Ìا²§ ¶¿ن هÇی¡²طب دű¢ب ¶° ¸د£Ð£Æ و «¢یز «²چ± ¶چ° ثÀ¢چب هچ¬ دچ±¢¾£° تچ·À رچب دچی¹° ¹چ£ن رشب ©ªذ ¡« «²ج²° ³¢ª تی«ودÑ° ر®ی« ) دنز¢چ¦ب «²چÈ ©چªذ ¡« ̲µ¢چن²µ لئ¢چ¦° هچب ت¾چ¦ن ³رچ§ ¸«¢چس ³¢ª ºد° «ارفا cognitive maps ) ( «ارفا Êا¡«ا ه¬ تسا ل£Ä« ©£¿ª هب ؛ cognition ( دنا²§ ¶° ̲µ¢ن²µ لئ¢¦° زا . ¸¢چµآ«²È¢ن Í¡²چÒ هچب ¶چ¬ا¡«ا ³¢چª ºد° ©یا ³ر£µ لDZ دÅیارف ÷غا ه¨¾Äا د±¢ب Íو¢¼¨° . لÇچ± ̲µ¢چن²µ لئ¢چ¦° هچب Óچجا¡ Ì¢چ°ز º²چÔ ¡« هچ¬ ¢¤Äدچ° ©چیا ³ هÀ²چ¿É° هب د±¢ب ¶° ) «²چ± ¶چ° ه¨¼µ ¶Åªذ ºد° تسا ه¨فرµ mental model .( ³ هشی¡ ¶Åªذ ³¢ª ºد° ©یا . ،³¡¢چɧ ت£Ä¢چÎف ¢چی ¶µدچنز Õچ£Ñ° دچ±¢ب ¶چ° ¸رچ°زو¡ ¶µدچنز ¡« ¢چ° ³¢¤یر£µ م£¿ص§ رÖ¬ا ¡« ¢چ¤نآ Á¡¢چɧ ¸ارچ¿ª هچب ر®یدچÇی ¢چب «ارچفا ل°¢Î§ و Ì¢°ز¢س ¢ی هΰ¢ج کی رب م¬¢ح ×Ūرف ¶چŪذ ³¢¤Äدچ° ³رچ£µ لÇچ± ¡« هچ¬ دÅچ±¢ب ¶چ° ¶چ¼·¨خ° «¡ا²° ³ا هفرح ¢ی ¶صخ± ¶µدنز . Ì«²چب ¶نزچÔ ©چ£Åпª و لچ°ا²À ©چیا Íدچ± و «دچΧ لچ£Ä« هچب دچن¡ا« ¶یا¹¦ب »قن «ارفا . دª« ¶° Ù¡ ¶¨خس هب ¢ª ºد° هن²®Åیا ر££Ú§ ز¿Î° ،¢¤نآ ³ر£µ لDZ Ì¢°ز Ìآ دچÅ°ز¢£ن دن¢چسرب ¡ادچی¢Æ ¶¨ب¢چÏ¡ تی¹° هب ا¡ Ì¢°ز¢س دنا²¨ب هÇÅیا ³ارب ت¦یژ§ار¨سا کی...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Thought_Paper_12 - گرب هشیدن 12 Strategic Thinking...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online