Examples_of_HRSP - 1 2.1(Functions SWOT

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ادخ م±نب ي²±س²ا عب±ن³ ت´ر´د³ 1 يµ¶· ف¸لك¹ 2 1 رد في±ش² ³تعنشص هاگ´µ¶د ·¶±ب ·ژ¸¶±تس¶ كي ¹¶ونº »ب ±يز در¶وم ز¶ كي ±¼ ±½¶ ا¾² ±ظµ »ب . ) ·اشش¼ د±¿را¿ رد ¹آ »ب طوب±م ·ا¼ »ماµ±ب À ³µاÁµ¶ Âبانم ·ا¼ ·ژ¸¶±تس¶ (فل¶ ،دو² »تñ½ ±ظµ Functions ·¶±شب ¶ر ÄزÅ ÆشيÅد ؟Çش²اب Çشµ¶و¸ ³شم ³ياش¼ÈÉچ »شچ ³µاشÁµ¶ Âباشنم Êي±يÇم ¹و½اµو½ ( Ëي±¸اشم ز¶ ¹¶وشتب »¿ ÇɵÈب ³ياÌلاثم در¶وم ز¶ Ķǿ ±¼ ·¶±ب (Í .Çɼد »ئ¶ر¶ دوخ ·اÌÎÉÎح¸ SWOT .د±¿ هداÏتس¶ ³سر±ب Ðي¶ ·¶±ب ºژ¹ار»µا عب±ن³ º±ه ºژ¹ار»µا ي²±س²ا ±ه ¼³±²رب Âيانص اب طاѸر¶ ·اق¸ر¶ ¹د±¿ Òن¼ا¾¼ ÊÌج رو´¿ À ³²زومآ ·اÌماظµ اب هاگ´µ¶د ³´¼Àژپ ا̵آ ·ا¼زاɵ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online