{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

20.4.truc-thanh.pr21.Tien

20.4.truc-thanh.pr21.Tien - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 146 K Ế TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÁC CÔNG TY CÀ PHÊ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊ A BÀN T ỈNH ĐẮK LẮK IMPROVING THE COST MANAGEMENT ACCOUNTING IN STATE- OWNED COFFEE COMPANIES IN DAKLAK PROVINCE TRƯƠNG BÁ THANH Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng NGUY ỄN THANH TRÚC Tr ường Đại h ọc Tây Nguyên TÓM T ẮT Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí là điều kiện cần thiết để thúc đẩy tốt hơn công tác quản lý, nó còn làm cơ sở cho kiểm soát, sử dụng chi phí của đơn vị một cách có hiệu quả. Kế toán quản trị chi phí là một trong những nội dung cơ bản trong kế toán quản trị, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính cũng như sử dụng nguồn lực ở các đơn vị. Qua nghiên cứu đặc điểm quản trị chi phí tại 30 doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhà nước ở Đắk lắk, nhóm tác giả đã đánh giá chỉ ra những hạn chế, những nguyên nhân trong công tác kế toán quản trị chi phí . Từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . ABSTRACT Efficient management accounting, especially cost management accounting, is very necessary for business management. It is also an important tool for budgeting, cost control and management. In addition, cost management accounting is one of the basic concepts of management accounting and plays a critical role in financial and resource management of a firm. Based on investigating the characteristics of cost management tasks of 30 state-owned coffee companies in Daklak Province, the paper evaluates and finds out strengths and some weaknesses in these tasks and causes of them. The paper also proposes a set of solutions to ỉmpove the cost management accounting system in these companies.solutions for improving the cost management accounting system in these companies. 1. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD ở các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn t ỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk là tỉnh có di ện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước, niên vụ 2006 -2007 thì di ện tích cà phê là 174.740 ha, với năng suất bình quân là 25,57 tạ/ha, sản lượng đạt trên 380.000 tấn. Tính đến 6/2007, số lượng các công ty cà phê nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Đ ắk Lắk gÔm có 30 công ty, nông trường trong đó : 9 công ty, nông trường do tỉnh Đắk Lắk quản lY và 21 công ty, nông trường thu¡c t¢ng công ty cà phê Vi ệt Nam. các công ty cà phê ch ỉ được qu ản lY bởi UBND t ỉnh Đắk Lắk và T¢ng công ty cà phê Vi ệt N am. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

20.4.truc-thanh.pr21.Tien - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online