{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BOB TALUMPATI - Marami ang nagtatanong gaano nga ba...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Marami ang nagtatanong, gaano nga ba kahalaga ang edukasyon? Malaki nga ba ang kaugnayan nito sa kinabukasan ng isang tao? Maaaring ngayon, di pa natin lubos na naiisip. Ano nga ba ang pananaw natin dito bilang mga mag-aaral, bilang mga kabataang nabigyan ng pagkakataong makatuntong sa paaralan. Sabi nila, ang edukasyon daw ang daan patungo sa kaunlaran. Sa aking pananaw, ito’y tama. Ito’y totoo. Ilang beses nang napatunayang, mas malayo ang nararating ng isang taong may pinag-aralan. Marami diyan ang gustong mag-aral ngunit wala namang pangtustos ang mga magulang. Pero tayo, tayong mga nakapag-aaral, iginagapang ng ating mga magulang upang makapagtapos at magkaroon ng magandang kinabukasan, bakit kadalasan ay hindi natin nakikita kung gaano kahalaga ang makapagtapos? Kung iisipin, ano na ba ang nagawa ng edukasyon sa ating buhay? Dahil sa edukasyon, natuto tayong magbasa at magsulat. Mga bagay na akala natin ay mumunti sa unang tingin ngunit kung tutuusin, itong dalawang bagay ang panimulaing nagdadala sa atin sa tagumpay.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}