{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Latin Quiz 1-2 Prep

Latin Quiz 1-2 Prep - Book 1[1 Gallia est omnis divisa in...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Book 1 [1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum  lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis  Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a  cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea  quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt,  quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod  fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus  bellum gerunt. Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur  Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad  septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni,  spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam  partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones. [2] Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus  regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis  exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit,  quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum  Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia  lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late  vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore  adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere  arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant. [3] His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent  comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut  in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res  conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. Ad eas res 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Latin Quiz 1-2 Prep - Book 1[1 Gallia est omnis divisa in...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online