1. Hafta sayfa 1-8

1. Hafta sayfa 1-8 - Modernleme ve Douluk-Batlk ekimesi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Modernleşme ve Doğuluk-Batılık Çekişmesi: Modernleşme, tarif edildiği gibi az gelişmiş devletlerin çok gelişmiş devletlerden teknoloji alması değildir. Modernleşme var olan değişimin değişmesidir. Devletler zaten belli bir hızda değişirler. Ama modernleşme bu değişmenin çok ani olmasıdır. Modernleşme ile o vakte kadar sahip olunan duygular, düşünceler, yaşayış biçimleri sarsılır. Bu sarsmalar çok trajik olabilir. Ama bizim devletimizde bu böyle yıkıcı olmamıştır. Bana göre Türk modernleşmesi Gülhane Fermanı ile başlamıştır. Çünkü bu dönemden sonra batılılar ve onların getirdikleri ve götürdükleri tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca Osmanlı’da batı-doğu kutuplaşmasının bir nedeni artık bu süreden sonra Batı’nın yakın şekilde takip edilmesi gerekildiğine inanılmasındandır. Herkesin kafasında batının üstün olduğu düşüncesi vardı. Öyle ki, doğudaki devletler batı kültürünü almazlarsa yok olabilirlerdi. Modernleşmeye karşı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1. Hafta sayfa 1-8 - Modernleme ve Douluk-Batlk ekimesi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online