1. hafta sayfa 8-12

1. hafta sayfa 8-12 - mparatorluun en uzun asr Hibir toplum...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İmparatorluğun en uzun asrı: Hiçbir toplum değişme sürecinin dışına kaçamaz. Osmanlı’yı deişime zorlayan şey; topraklarının çok geniş olmasının yanında, değişen Yeni Çağ Avrupa’sına uyma zorunluluğudur. Osmanlı’da reformları gerçekleştirmeye çalışanlar Batı hayranları değillerdi. Bu işin zorunlu olduğunun biliyorlardı. Osmanlı’nın her yerinde baskının aynı olmayışı ve de konumlarının farklı olması, modernleşmenin her yerde aynı seviyede olmamasına neden oldu. Örneği Macaristan 15.yy’da rönesans hareketine girerken, Basra körfezi’nde insanlar hala “sınırlar” içinde yaşıyordu. Zaman geçtikçe reformları yapanlar da kendilerini yeniliyorlardı. 19.yy reformcusu 18.yy reformcusundan çok farklı idi. Tanzimat bürokratları, merkezi yönetimi güçlendirmek gibi zor bir görevi üstlenmişlerdi. Osmanlı’nın çoğu yerinde yönetim ayanların eline geçmişti. Klasik ekonomik sistemin iyi olmadığı anlaşılmıştı ve de iltizam
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online