1. hafta sayfa 13-30

1. hafta sayfa 13-30 - Osmanlı değişimi ve roman: Vaka-i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Osmanlı değişimi ve roman: Vaka-i hayriye her ne kadar iyi bir şey gibi tasvir edilse de, kötü sonuçları da vardı. Osmanlı toplumunda yeni bir elitin doğmasına ve de servetin giderek daha küçük gruplar arasında paylaşılmasına neden oldu.Osmanlı’da elçi olmak çok önemliydi. Öyle ki karşılarında paşalardan çok diğer büyük devletlerin elçilerini bulurdu. Kırım savaşı sonunda İstanbul’a büyük para akımı başlamıştı. Mısır’dan gelen Mehmet Ali Paşa’nın akrabaları parayı bol bol harcadılar. Bunlardan başka savaşa giden ve de yolu İstanbul’dan geçen Fransız ve İngiliz askerleri de bol altın bırakmışlardır. Son olarak ise savaş nedeniyle yapılan dış borçlanmalar Osmanlı’ya para girişini hızlandırdı. Paranın halk içinde yayılması, “kibarane” yaşamı beraberinde getirdi. Bu yaşam tarzıyla birlikte birçok alışkanlık da değişti. Ama en önemli değişiklik kadın-erkek ilişkilerinde olmuştu. Alafranga Aşk ve de Fransız Romanı: Klasik Osmanlı gelenğinde aşk lafı, aslında Allah’a olan aşkı temsil ediyordu. Bunun kaynağı İran edebiyatı idi.Bedeni aşk ise edebiyat konusu olmamış ve de eşcinsellikle beraber yürümüştür. Kırım savaşından sonra erkek sevenler (mahbublar) azalıyor; kadın sevenler (zendostlar) ise artıyordu. Bu geçiş mecburi olarak da (mahbublar) azalıyor; kadın sevenler (zendostlar) ise artıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

1. hafta sayfa 13-30 - Osmanlı değişimi ve roman: Vaka-i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online