{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1. HAFTA - HIST 1 HAFTA LBER ORTAYLI MODERNLEME VE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HIST 1. HAFTA İLBER ORTAYLI: “MODERNLEŞME VE DOĞULULUK-BATILILIK ÇEKİŞMESİ” Modernleşme varolan değişmenin değişmesidir. Zaten süregelen değişmenin ani ve hızlı bir değişme dönemine girmesidir. Toplumda sarsıcı etkiler yaratır. Ksenofobik (yabancı düşmanı) değerlendirmeler (bkz: sömürgeleşme, yozlaşma vs...) doğru değildir, duygusaldır. Osm. Sürekli kültürel referans değiştirmiştir. (15.yy kadar Balkan, 16-18 Orta doğu) ancak 19. yy doğu-batı kutuplaşması başladı çünkü batı üstünlüğü artık bariz ve Osm onu takip etmek zorunda. (askeri+hukuk+idare kurumları olarak) Osm modernleşmesine “batılılaşan toplum” veya klasik osm için “doğu toplumu” demek anlamsız. Neden? : 1. Osm Akdeniz uygarlığı olması (Akdenizde kültürel şovenizm(aşırı milliyetçilik) yoktur) Coğrafyasından kaynaklanıyor. 2. Osm imp kendi tarihsel evrimi edebiyat roman alanındaki gerilik neden 19 yuzyıl avrupasının ozgur dusunce tarzı toplumsal sorunlara bakıs bicimi osmanlı turkleri arasına girememistir. Aydınların dar kafalılıgı Türkler, 19.yy da daha çok batıdaki askeri-teknik yenilikleri aldılar. Özgür düşünce tarzı ve kültürel gelişmeler Türkler arasına giremedi. Neden? : Osm imp ‘nun idari baskısının yanı sıra toplumsal kapalılık (cami, okul tekke, aile yapısının nefes aldırmazlıgı) Osm’da değişimi tasvir edecek düşünür yok, çünkü Türk romanı, sanatı değişen çevreyi algılayamayan aydının elinde. Ana fikir: Dış dünyaya kendi değer sistemimizden koparak hem de ona bağlı kalarak bakmayı bilmek gerekir. Türk aydını idarenin sansüründen önce kendi kafasındaki sansürlerden kurtulmalıdır. Dışardan sadece askeri alanda alındı ed. Alanında falan etkilenilmedi kapalı kalındı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

1. HAFTA - HIST 1 HAFTA LBER ORTAYLI MODERNLEME VE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online