{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.hft - 1.2)ErikJanZrcher .Amabuittihatlarda . .Bumuhalifl

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.2)Erik Jan Z ü rcher Milli m ü cadelede  İ ttihat ç ılık 19yyda muhalefet yoktu  çü nk ü  baskı rejimi var ama gene de ittihat ç ılar mevcut. Ama bu  ittihat ç ılarda  de ğ i ş ik gruplar halinde yani onlarda birlik yok.  Yurtdı ş ında da etkili muhalif gurpkar vardı ama  1908  devrimi imparatorluk i ç ç alı ş an grupların sonucudur . Bu muhaliflerinde teorik ve tutarlı bir ideolojileri  yoktu. Ayrıca yayın  ç ıkarmalarıda yasaktı basında sans ü r var. Savundukları fikirler  batılı liberal fikirlerdi Bunlara  osmanlı miliyet ç is i de denebilir tarık zafer tunaya g ö re. Her kesimde bunlara katılmıyor  sadece  subay  kısımki onlarda  ç ok kısıtlı katılmı ş lar.  Arnavutluktaki  gruplarda destek verdi ama sonra satmı ş   çü nk ü  onlar  ü lke nasıl kurtulur diye de ğ il biz nasıl ba ğ ımsız oluruz diye d üşü n ü yormu ş İ ttihat ç ıların  amacı Osmanlıyı kurtarmak T ü rk milliyet ç ili ğ ini yaymaktır . Erice g ö re  temel ama ç  herkesi bir bayrak  altında toplamaktır.  Bazı tarih ç ilere g ö re 1. d ü nya sava ş ında osmanlı ITCcilerin sorumsuz siyaseti  y ü z ü nden yenildi.  Tek  çö z ü m yolunun anadoluda bir ulusal hareket oldu ğ unu ilk g ö ren M. Kemaldir erice  g ö re. T ü m farklı d üşü ncelere ra ğ men cemiyet i ç hepsi Abd ü lhamit iktidarının yıkılması fikrinde birle ş irler.  Ki ş iler cemiyete ellerini tabanca ve Kuran  ü zerine koyup yemin ederek alınıyomu ş .1908 devrimine yol a ç an  olaylar 1905de almanya tehlikesine kar ş ı ingiltere ve rusyanın revalde Osmanlıyı ka ğ ıt  ü zerinde payla ş ğ ı  haberiyle ba ş lar.  İ mparatorlukta  anayasal parlamenter bir sistemin ancak bu dı ş  g üç lere kar ş ı koyabilece ğ ini  d üşü n ü r  ITC. Bir  ç ok sesini duyurabilmek i ç in da ğ ç ıkar. M. Kemal bunlar arsında yoktur  çü nk ü  zati eli  altında bir birli ğ ide yoldur. Enver, Niyazi pa ş a filan me ş rutiyet kahramanları olarak anılırken M. Kemal  oradaki subaylardan herhangi biridir. Devrimden sonra ITC imparatorlu ğ un her tarafına devrimi  anlatmaya ve taraftar toplamaya adamlar yollar. Yurt dısındakı merkeslerın dogrudan devrıme katklıları yok, yalnızca goruslerını yayımlamak ve yaymak amacındalar. Ama ımp ıcındekıler polisler ve hafıyelerle sarılmıs oldugundan bunu yapacak durumda degıl, yayımlayıp yazma olanakları yok.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

1.hft - 1.2)ErikJanZrcher .Amabuittihatlarda . .Bumuhalifl

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online