1.hft - 1.2)ErikJanZrcher Millimcadeledettihatlk

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.2)Erik Jan Zürcher Milli mücadelede İttihatçılık 19yyda muhalefet yoktu çünkü baskı rejimi var ama gene de ittihatçılar mevcut. Ama bu  ittihatçılarda  değişik gruplar halinde yani onlarda birlik yok.  Yurtdışında da etkili muhalif gurpkar vardı ama  1908  devrimi imparatorluk içi çalışan grupların sonucudur . Bu muhaliflerinde teorik ve tutarlı bir ideolojileri  yoktu. Ayrıca yayın çıkarmalarıda yasaktı basında sansür var. Savundukları fikirler  batılı liberal fikirlerdi Bunlara  osmanlı miliyetçis i de denebilir tarık zafer tunaya göre. Her kesimde bunlara katılmıyor  sadece  subay  kısımki onlarda çok kısıtlı katılmışlar.  Arnavutluktaki  gruplarda destek verdi ama sonra satmış  çünkü onlar ülke nasıl kurtulur diye değil biz nasıl bağımsız oluruz diye düşünüyormuş.  İttihatçıların  amacı Osmanlıyı kurtarmak Türk milliyetçiliğini yaymaktır . Erice göre  temel amaç herkesi bir bayrak  altında toplamaktır.  Bazı tarihçilere göre 1. dünya savaşında osmanlı ITCcilerin sorumsuz siyaseti  yüzünden yenildi.  Tek çözüm yolunun anadoluda bir ulusal hareket olduğunu ilk gören M. Kemaldir erice  göre. Tüm farklı düşüncelere rağmen cemiyet içi  hepsi Abdülhamit iktidarının yıkılması fikrinde birleşirler.  Kişiler cemiyete ellerini tabanca ve Kuran üzerine koyup yemin ederek alınıyomuş.1908 devrimine yol açan  olaylar 1905de almanya tehlikesine karşı ingiltere ve rusyanın revalde Osmanlıyı kağıt üzerinde paylaştığı  haberiyle başlar. İmparatorlukta  anayasal parlamenter bir sistemin ancak bu dış güçlere karşı koyabileceğini  düşünür  ITC. Bir çok sesini duyurabilmek için dağa çıkar. M. Kemal bunlar arsında yoktur çünkü zati eli  altında bir birliğide yoldur. Enver, Niyazi paşa filan meşrutiyet kahramanları olarak anılırken M. Kemal  oradaki subaylardan herhangi biridir. Devrimden sonra ITC imparatorluğun her tarafına devrimi  anlatmaya ve taraftar toplamaya adamlar yollar. Yurt dısındakı merkeslerın dogrudan devrıme katklıları yok, yalnızca goruslerını yayımlamak ve yaymak amacındalar. Ama ımp ıcındekıler polisler ve hafıyelerle sarılmıs oldugundan bunu yapacak durumda degıl, yayımlayıp yazma olanakları yok. Subayların buyuk cogunlugunu turkler olusturuo,ermenı rum bulgar ve yahudı subay alınmıo.  Tanzımat devlet adamları, azınlıkların zorla osmanlılastırma dusuncesıne sahıptı. Devrım sonularsında da  bu gorus hakım oldu. Yazara gore baksa seceneklerı yok, azınlıklara bırakabılırlerdı topraklarını ancak  butun mıllıyetcıler gııbı onlarda maksmal cozume gıttıler.once panıslamısm sonrada ıslamın temel 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 7

1.hft - 1.2)ErikJanZrcher Millimcadeledettihatlk

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online