1.soru - 1. Bilindii zere; Trklerin d g maceras gemii...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Bilindiği üzere; Türklerin dış göç macerası geçmişi itibariyle uzaklara gitmeyen bir oluşumdur. II. Dünya Savaşı sonrası, Batı Avrupa ülkelerinin Marshall yardımının da etkisiyle içine girdikleri hızlı ekonomik gelişme onları işgücü bulma sıkıntısıyla baş başa bırakmıştır. Bu durum koloni ilişkisi olanları eski kolonilerinden, olmayanları ise daha az gelişmiş ülkelerden faal nüfus fazlalarını istemeye yöneltmiştir. 1960’a kadar Türkiye bu resmin içinde yer almazken 1960’lı yıllarla birlikte önce Almanya, ardından da diğer ülkelerin talepleriyle yurtdışına işçi göndermeye başlamıştır. Sonraki yıllarda bu göçün her türlü engellemeye karşın, şekil değiştirerek korkunç bir hızla artarak devam etmesi, günümüze gelindiğinde yaklaşık 4 milyon Türkün yurtdışında yerleşmesine kaynaklık etmiştir. En son verilere göre, Batı Avrupa ülkelerinde bulunan Türklerin toplam sayısı 3.155.122 olup ülkelere göre dağılımı şöyledir: Almanya 2.110.223 Fransa 301.209 Hollanda 299.909 Avusturya 138.220 İsviçre 79.925 İngiltere 72.500 Belçika 70.701 Danimarka 36.569 İsveç 35.866 Norveç 10.000 Toplam 3.155.122 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2000:3. Cemal Yalçın C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2002 Cilt : 26 No: 1 45-60 1. Turkish male workers typically migrated to the land of employment without his family, with intent of returning periodically for family visits.700 yougsters between 14-19 moved to Germany from Turkry in a few short months in 1974 Peter T. Suzuki (n.a.) internetten!!!! 2. The number of aged workers among Turkish migrants is relatively low because recruietment of Turkish workers was aimed at a young labour force in the prime of life. Peter T. Suzuki (n.a.) internetten!!!! 3. Sayfa 21- göçün öncüleri büyük kentlerin genç ve de bekar erkekleridir.Eğitim ve mesleki bilgileri ortalamanın üstündedir. Hiç değilse yeni beceriler kazanma yeteneğine sahiptirler. İş fırsatlarının, duyulmadık yükseklikte ücret haberlerin yaygınlaşması evli işçileri de akıma katılmaya özendirir. Bunlar genellikle ailelerini geride bırakarak göç ederler.Yabancı ülkelerin işçi isteği devam ettikçe, kırsal kesimden de göç oranı artar.Göçün yaygınlaşması, öncekilerin başarılı örnekleri, bu kitlenin coğrafi akıcılığını hızlandırır. Dolayısıyla, temel eğitim ve mesleki nitelik düzeyi düşer. (Ahmet Y. Gökdere, Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı 1978) 4. Sayfa 23- Yurt dışına giden Türklerin sayısı tablosu var!!! Bu tablodaki rakamlara yurt dışına kaçak olarak giden, turistler ve ya kendi çabasıyla iş bulup gidenler (1970’e kadar) dahil edilmedi. Sayfa 24’in sonunda yurt dışına kendi çabasıyla iş bulup gidenlerin sayısı var!!!! 1960-76 yılları arasında iş bulma kurumlarından 879 055 kişi talep edilmiş 825 383 kişi gönderilmiş bunların 99 094’ü kendi çabasıyla iş bulanlardır (Ahmet Y. Gökdere, Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı 1978)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
5.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 7

1.soru - 1. Bilindii zere; Trklerin d g maceras gemii...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online