2. HAFTA (2) - 2 HAFTA eref Mardin-Batclk Batclk:Osmanl...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2. HAFTA Şeref Mardin-Batıcılık Batıcılık:Osmanlı İmparatorluğunda başlayıp Cumhuriyet Turkiyesinde yeni boyutlar kazanan Batı Avrupanın toplumsal ve fikirsel bilesimini erisilmesi gereken bir hedef olarak goren yaklasım Batıcılığın ilk devresi: Başlangıç:3. Ahmet (Nevşehirli İbrahim Paşa) (1700ler) Lale devri Savaşları kazanmada teknolojinin mi yoksa tanrının mı daha etkili olduğu tartışılıyor. 1780=>teknoloji daha etkili(askeride) 3. Ahmet: İbrahim Müteferrika basın sanatını getirmiş-matbaa Avrupa’ya elçi İhtişam dönemi-lale devri Lale devri X Patrona Halil İsyanı => Batılılaşmaya karşı oluşan ilk etki-tepki mekanizması başlıyor. 1.Mahmut, 1. Abdülmecit, 3. Selim: -askeri ıslahat başlamış ama başarısız 3.selim zamanında:-Elçilikler => hariciye memurları sayesinde ilk ıslahat teklifleri a ydın despotizm(kameralizm) :milli devletlerin kurulmasına ve orta sınıfların guc kazanmasına paralel yuruyen politika milli butunluk kurmayı ve feodalizmden kalma imtiyaz ceplerini bosaltmayı amaclıyordu. Mustafa Reşit Paşa da kameralizmi benimsemis bu yolla dagınık osmanlı imp'nu birlestirmeyi amaclıyordu tebanın verimliliğini arttıracak koruyucu tedbirler bütünü => mülkiyet hakkı, eğitim halka yayılmı: Farklı kültürleri tek potada eritmeye çalışıyorlar.Bunu da baskı yoluyla deniyorlar.amaç: Osmanlıyı birleştirmek Milli eğitim, yargı, idari sistemler yanında batının günlük hayatı da örnek alınıyor. Batının Osm. sömürdüğünün farkına varılıp batıya tepkiler de başlıyor Tanzimat’a eleştiriler: Cevdet paşa bu hayat değisikliginin osmanlı degerlerini nasıl kostekledigini anlatır.N. Kemal, Ziya Paşa(yeni osmanlılar): batıyı yüzeysel anladıklarını söylüyorlar, ancak önemli olan hürriyetçi ve parlamenter eğilimlerin alınması gerektiğidir. Bunların tersine Saffet Paşa batılılık parça parça alınması mumkun olmayan bir sey Tasfiri efkar gazetesi: Gazete sayesinde bilgi yayılımı hızlandı.batıdan daha fazla haber aldı. Islahat Fermanı: din farkı gozetmeksizin bir osmanlı vatandaşlığı yaratma
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Herkes eşit (Rumlar buna üzülmüş.Bunlar önceden ayrıcalıklı 1. sınıf Hıristiyanlar ) Gayrimüslimler batı desteğiyle güç kazandı Yeni Osmanlılar(Jön Türkler) şeriatı savunuyor!!! Batının bütün olarak alınması gerektiği ortaya atılmış.her şeyiyle batıyı alalım.(Saffet Paşa) Batılılaşmayı yüzeysel görenler yazarlarca eleştirildi(ahmet mithad, recaizade ekrem,ömer seyfettin romanlarında hep batı ozentisi tipleri isliyorlar) 2. Abdülhamit:
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern