2.hft - 2.1 ikinci merutiyet dnemi (syf 139-168) 1908...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2.1 ikinci meşrutiyet dönemi (syf 139-168) 1908 meşrutiyet devrimi Temmuz 1908 devrimi 3.(mekadonya) ve 2.(trakya) ordularındaki ittihatçı subayların eylemleri sonucuydu İttihatçı subaylar bu eylemlerin gerçek sorumlusunun padişah değil cemiyet olduğunu açıklamaya özellikle dikkat etmişlerdir anca asyadaki vilayetlerde ve istanbulda abdülhamitin sansürü makedonyadan gelen haberlerin halka ulaşmasını engelledi ve kendi yorumunu sundu. Meşrutiyat istanbul, asya ve makedonya da olağanüstü bir seviç ve rahatlama ile karşılandı, her şeyin daha iiye doru gidecene yönelik bir inanış vardı. Halk eski rejimin temsilcilerinden öcünü alıyordu. Bu devrim işçiler arasında çalkantılara da sebep olmuştur. İşçiler ücret artışı talebinde bulunmuş, talepleri yerine gelmeyince imparatorluğu bir grev dalgası sarmıştır. Hükümette bundan tırsmış ve İtcnin de iş yasasını çıkarmıştır. Böylelikle kamu kesiminde sendikalar fln yasaklanmış, zorunlu hakem usulu getirilmiş ve grev eylemleri zorlaştırılmıştır ve işçi hareketleri bastırılımıştır.ITCnin grevcileri bozguna uğratması ilginç çünkü, anayasal özgürlüğün en önde gelen şampiyonu olan cemiyet, işçilerin özgürlüğünün bastırılmasında gayet açık bir şekilde kapitalistlerin tarafını tuttuğunu gösterir. ITCnin padişahı tahtından indirmeme sebebi ise, padişahın kamuoyunu istediği şekilde yönlendirmesiyle birlikte, birçok kişinin onu olayın kahramanı olarak görmesi ile ilgilidir. ITC padişaha güvenmio ama azledecek gücü ve kendilerinde hükümetin dizginlerini ele geçirme güvenine sahip değiller. Ayrıca osmanlıda yaş ve kıdem otorite için önemli, bu yüzden siyaset işlerini mevcut sadrazam sait paşanın yönetimindeki hükümetin eline bıraktılar. Devrim sonrası ayların en önemli özelliği otuz yıldır ilk kez yapılan seçimlerdir. ITC yeni asyadaki ve kuzey afrikadaki vilayetlerde yayılma çabasındadır. Yeni şubeler abdülhamitin sürgüne gönderdiklerinde ve meslek sahipleri, müslüman tüccarlar, lonca başkanları ve toprak sahiplerinden oluşuodu. Nerdeyse sırf müslüman ve türklerden oluşuo, ama dier uyruklarla da işbirliği sağlamaya çalışıo. Seçimlerdeki mutlak zafere rağmen ittihatçıların etki daha çok dolaylıyldı. Seçimler sonrası ortaya çıkan siyasi durum, sarayın iktidarının gemlenmiş ama yok edilmemiş olması, babaıali brokratlarının siyasi bir etmen olarak ortaya çıktığı ve ITCnin hükümeti denetlemek için parlamentodaki çogunluguna bel baglayarak arka planda kalmasıdır. 31 mart isyanı Itc 1908 ve 1909 boyunca muhalefetin iki türüyle uğraşmak zorunda kaldı,1) ahrar fırkasının muhalefeti:( basın yoluyla) 2) muhafazakar dinci çevreler: ittihad-ı Muhammedi Cemiyeti, ayaklandırlar, hükümet ne yapacaını bilmez halde, 6 tane istekte bulundular. Sadrazamın harbıye ve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 16

2.hft - 2.1 ikinci merutiyet dnemi (syf 139-168) 1908...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online