{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.soru - Their aims 1 Trkiye youn isizliin nn kesmek ve...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Their aims 1. Türkiye yoğun işsizliğin önünü kesmek ve birkaç yıldır zaten Alman işverenler tarafından başlatılmış olan işgücü alımını, yasal düzenlemelerle bir sisteme bağlamak istiyordu. Diğer taraftan, yurtdışına gidecek olan işçilerin gönderecekleri dövizler dışında, döndüklerinde de Türkiye sanayiine edindikleri deneyim ve teknik bilgilerini kazandıracakları hesabediliyordu. Aytaç Eryılmaz 2. 1963’te eğitim yapmak amacıyla göç edenlerin oranı Abadan Anketi’nde %9.3, DPT/SPD anketinde %2.3, Aker Araştırmasında ise yalnız %1’lik bir oran vardır. Sayfa 142’de geri dönenlerin göç nedenleri (Ahmet Y. Gökdere, Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı 1978) 3. sayfa 212- İşgücü ihracının uzun dönemde Türk ekonomisine yapabileceği en önemli katkı, gerekli endüstriyel beceri ve disiplini kazanmış bir kadroyu oluşturmasıdır.Mesleki ilerleme konusunda isteksizlik, ilkin işçilerin kendisinden gelmektedir. İşçilerin temel eğitim ve dil eğitimi eksikliği, dış ülkede kısa süre kalma eğilimi, sıkça iş değiştirme. (Ahmet Y. Gökdere, Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı 1978) 4. Bununla birlikte, göçmen işçi olarak başka ülkelere giden bireylerin mesleki becerilerini geliştirecekleri, modern değerler kazanacakları ve böylece kendi ülkelerine ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak kültür elçileri olarak dönecekleri kabul edilmektedir. Cengiz Şahin G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 57-67 5. Dış ülkelerden dönecek olan, dış ülkelerde iken yetişme olanağı bulan, hiç değilse bir sanayi ekonomisine katılmış olan işçilerin ülke ekonomisinin gelişmesinde etkin bir biçimde rol alacaklarını” belirtmektedir Cengiz Şahin G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 57-67 The positivities 1. Bir çok Avrupa ülkesinde farklı grupların eşit haklar almasını sağlayan düzenlemeler gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bunlar farklı grupların rahat örgütlenebilmesi ve gerektiğinde devlet desteği almasında sağlanan yardımlardır. Örneğin Almanya’da (Stengl, 2000) ve İngiltere’de (Yalçın, 2000) Türkiye’den gitmiş farklı grupların (Türkiye’de terör örgütü olarak tanınanlar dahil) rahatça örgütlenebildikleri ve kendi farklı kültürlerini yaşayabildikleri ortamlar sağlanmaktadır. Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde açılan Kur’an kursları, okullardaki Türkçe dil eğitimi, İslami örgütler ve dernekleri, mezhepsel farklılıklar çerçevesinde Alevi Kültür dernekleri ve Cemevleri bunlara verilebilecek örneklerden sadece bir kaçıdır. Cemal Yalçın C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2002 Cilt : 26 No: 1 45-60 2. Almanya’da Türkiye kökenli nüfus 2,5 milyona ulaştı. 40 Yıl önce, Türkiye’den işçi olarak gelmiş büyük oranda homojen bir toplum, şimdi artık Almanya’da toplumun her alanında yer alan, sosyal konumları farklılaşmış; işçisinden serbest meslek sahibine ve işverenini uzanan heterojen bir toplum durumunda. Geçmişteki “İşçi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

2.soru - Their aims 1 Trkiye youn isizliin nn kesmek ve...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online