3. HAFTA - 3 HAFTA*MEDEN DAVRANIIN ACZ-I(Prof Dr Seluk...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. HAFTA ****MEDENİ DAVRANIŞIN ACZİ-I(Prof. Dr. Selçuk Esenbel) Bu parça genel olarak Osmanlı Türkleri ile Meici Japonların Avrupai kıyafete geçişini anlatıyor. Avrupai kıyafete geçiş nedeni ise Batı kültürüyle ilişkiye girmeleridir. İlk olarak toplumun önde gelen ve dışarı ile en çok ilişkiye giren kesim olan seçkinler yaşıyor değişimi ve toplumu değişim için tetikliyor. Çünkü seçkinler kendilerini Batılı kültür karşısında ezik hissediyorlar. I. Çağdaş Bireyde Kıyafet ve Görünüş Meici Japonya’sında Kıyafet ve Görünüş: Japonya’da ilk Batılı kıyafet resmi olarak devlet konseyinin(dacokan) emri ile devlet memurlarının, askerlerin ve saray mensuplarının Batılı kıyafeti giymesini zorunlu kılmasıyla başlar. Görünüş alanında yapılan yeniliklerde kadınlar açısından pek bir problem çıkmazken samurai erkek sınıfının gurur duyduğu topuz saç yerine kısa saç bırakılmasına tepki doğdu. Ancak onlara vatanseverlik adına buna katlanmaları gerektiği söylendi. Çünkü Japonlar görünüşü Batılılara karşı iyi ilişkiler kurmada kullanmak istiyorlardı. Ancak kıyafet konusunda bir ikilik oluştu. Batılılarla görüşülecek ortamlarda Batılı giyinme, dinsel tören, merasim gibi olaylarda Japon tarzı giyinme başladı. Japon yazarlar Avrupai giyimi şiddetle desteklediler. Ancak daha sonraları ortaya çıkan aşırı milliyetçi, her yerde Japon tarzı giyinilmesini savunan akım da II. Dünya Savaşı’yla son buldu. Geleneksel kimonosuyla mabede giden kadın akşam mini eteğini giyip diskoya gidiyordu artık. .. Osmanlı Türkiye’sinde Kıyafet ve Başlık: Osmanlı’da kıyafette değişiklikler ilk olarak II. Mahmut zamanında Avrupai kıyafetin Osmanlı fes ile benimsenmesiyle başladı. Tıpkı Japon kıyafet reformunda olduğu gibi seçkinler başlattılar olayı Tanzimat Fermanı ile. Osmanlıda da Jön Türkler tıpkı Japonlardaki yazarlar gibi değişimi destekliyorlardı. Japon’da topuz sırasında meydana gelen karşıtlık Osmanlı’da serpuş ile fes arasında gerçekleşti. Ancak Osmanlılar Japonlar gibi kendilerini tam batılı olarak göstermek istemiyordu. Bu sayede Japonlarda görülen “tam bir batılı” ile “tam bir Japon” arasındaki gelgit Osmanlıda yaşanmamıştır. Osmanlıda yeni de olsa bir kıyafet birliği oluşturulması
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
amaçlanmıştır. Ayrıca Osmanlıda kadının giyimine İslam’ın etkisi nedeniyle fazla dokunulamamıştır. Sadece seçkinler arasında kadın giyimi yenilenebilmiştir. Bu da Cumhuriyet kadın giyimi için tetikleyici olacaktır ileride. Osmanlı kadını Avrupa kıyafetini ancak çarşafının altından takip edebiliyordu. Kılık-kıyafet konusunda
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 5

3. HAFTA - 3 HAFTA*MEDEN DAVRANIIN ACZ-I(Prof Dr Seluk...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online