3.hft - 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih 1914 ylnda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih 1914 ylnda avrupa d pazarlar ve dnya egemenlii iin ingiliz-alman yarmas, avusturya-macaristan ile rusya arasndaki cermen-slav ulusculuk catsmas yuzunden ikiye blnm bir durumda. Rusya, fransa, ingiltere-itilaf, almayna, avusturya-mac, italya da ittifak osmanl oktandr paylam durumunda ama byk devletler paylar konusunda anlaamolar. Osmanl da kendini korumak iin bu gruptan birinde olmak zorunda oldugunu dno. Abdlhamit alman yanls, tc ise ing ve fransa yanls ama onlardan yz bulamo ve ister istemez almanyaya yanao. Almanlarla birliktelin en istekli kiisi enver paa, cemal paa ve talat beyde lml bako. Sonuta almanya ile bir ittifak ant imzalolar ve eer rusya savaa girerse osmanlda girecekti. Ancak ztn almanya rusyaya sava acmst bu durumda osmanl savas grme yukumlulugunde olmalyd. Almanlar fransa karssnda yenilgi alnca trk devlet adamlar arasnda tarafsz kalma istei arto ama enver talat gene almanyaya gvenio Ya imdi bu parcada yl yl hangi cephelerde kimlerle savsldg fln yazlms, ezbere dayal bs o yuzden yazmorum Enver paa 1918den sonra panistlamist stratejisi yerine, panturkist bir strateji izlemeye balo.kaybedilen arap topraklarn krmdan orta asyaya uzanan bir turk imp ile telafi etme hayellerinde. (Bolsevik devriminden sonra rus egemenlinden ckan azarbeycan, ermenistan ve gurcstan meveray kafkas brlg cumhuryetn olusturmuslard.) baku petroller ng ve almanya cn cok onemlyd. Almanya petrol saglama umuduyla osmanly bu bolgeye sokmama garants vero, sonra ng bu bolgeye grnce osmal da grmekte serbest kalo) Savasn son yllarnda panturkst kafkas harekat canlansa da, panslamst caba hc sonmemst doe yazarmz Guney cephesndek yenlglere trakyadan geleblecek ng fransz tehlkes de eklennce osmanl mutareke yaparaakk savatsan cekloo Yazara gore tnn tek part dkdatorluu kends dsnda herhang br syasal kurulusa varlk hakk tanmam9s hatta cestl syaset ds alanlarda olusturdugu denetm altna aldg kurulularla da yonetmn kapsayc hale getrmeye calsmstr.sava koullar da bu sureve yardmc olmustur. Toplumsal koken ve kiilik farkndan dogan Askerlerle svller ve askerlern kend aralarnda catsmalar meydana gelmstr. Bu arada IT svller arasnda solculuk fkr ortaya cko, ds tcaretn mlllestrlmes, zel bankalarn kapatlmas, halk hukumet kurulmas ve yabanc sermayenn denetm altna alnmas gb radkal onlemler iceren bir program sunuluo....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 5

3.hft - 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih 1914 ylnda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online