4. HAFTA (2) - Sinan yok 4 HAFTA Taner Timur(Osmanl almalar...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sinan yok 4. HAFTA Taner Timur (Osmanlı Çalışmaları sayfa 107) III. Selim Dönemi: Yazarımıza göre 3.Selim Osmanlı devletinde “reform” devrini başlattı. Konu : Moniteur Universal adlı Fransız gazetesinde geliştirilen Osm. Ve selim imajı. Yazar ayrıca vakainüvislerden faydalanıyor. Ör: Ahmet Cevdet Hareketlere ılımlı bakıyor ve askeri alandaki yenilikler= usul-ü cedide yi övgüyle anlatıyor. Ziya karal: Selim adeta gönüllü olarak bir batılılaşma hareketi başlatmıştır.” Türk tarihçileir bu dönemi genelde ilk adım olarak görüyorlar. Prof. Shaw: “3.Selim modernisttir, batıya pencere açmıştır.Ancak askeri reformları siyasal ve sosyal reformlarla tamamlayamamıştır.” Moniteur Universal: Fransada çıkan ve genelde dış haberlere yer veren bir gazete. Gazeteye göre Osm. Halkında genel bir memnuniyetsizlik var.Yenilgiler yeniçerilere ve halka yükleniyor.Ek vergiler getiriliyor, 3
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online