{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4. HAFTA - 4 HAFTA Taner Timur(Osmanl almalar sayfa 107 III...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. HAFTA Taner Timur (Osmanlı Çalışmaları sayfa 107) III. Selim Dönemi: Yazarımıza göre 3.Selim Osmanlı devletinde “reform” devrini başlattı. Konu : Moniteur Universal adlı Fransız gazetesinde geliştirilen Osm. Ve selim imajı. Yazar ayrıca vakainüvislerden faydalanıyor. Ör: Ahmet Cevdet Hareketlere ılımlı bakıyor ve askeri alandaki yenilikler= usul-ü cedide yi övgüyle anlatıyor. Ziya karal: Selim adeta gönüllü olarak bir batılılaşma hareketi başlatmıştır.” Türk tarihçileir bu dönemi genelde ilk adım olarak görüyorlar. Prof. Shaw: “3.Selim modernisttir, batıya pencere açmıştır.Ancak askeri reformları siyasal ve sosyal reformlarla tamamlayamamıştır.” Moniteur Universal: Fransada çıkan ve genelde dış haberlere yer veren bir gazete. Gazeteye göre Osm. Halkında genel bir memnuniyetsizlik var.Yenilgiler yeniçerilere ve halka yükleniyor.Ek vergiler getiriliyor, 3 kişinin toplanması yasaklanıyor,kahveler kapatılıyor.Halkta tepki olarak kısmi ayaklanmalar,yangınlar ve suikastlarda bulunuyor.Halk kıtlık içinde. Shaw a göre 3. Selim Reformcu ve Despot bir padişah Diğer Av. Dev.nin aksine Osm. Sarayı Fr. İhtilalini pek takmıyor.İhtilal sadece
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

4. HAFTA - 4 HAFTA Taner Timur(Osmanl almalar sayfa 107 III...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online