{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6. HAFTA - 6 hafta 202-242 202-242 LBER ORTAYLI OSMANLI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6. hafta 202-242 202-242 İLBER ORTAYLI - OSMANLI TARİHİNDE BAB-I ALİ ASRI(6. Hafta) Yazı genel olarak tanzimatın getirdiklerinden bahsediyor. Tanzimat’la birlikte yönetimin ağırlık merkezi Bab-ı Ali’deki bürokrat kesime kaydı.İlber Ortaylı Tanzimat kadroları yakın tarihin en becerekli kadrolarıydı, modernite sürecinde büyük işler yaptılar diyor.(modern merkeziyetçiliğin kurulduğu devir-bab-ı ali devri) Toplumda yönetime yaklaşmaya, en azından denetime başlıyor. Laik bir hukuk ve eğitimin ortaya çıkışı. İnsan hayatı ve maddi varlığı çok daha kıymetleniyor. Individualism peydah oluyor ve de dinin rolü azalıyor. Ferman’daki her şey yabancıların bir oyunu değildi,bizim bab-ı alicilerin olumluya doğru yönelimleri vardı, hakkını yemeyelim der ilber ortaylı. Tanzimat Fermanını öncekilerden ayıran özelliği bab-ı ali bürokratlarının düşünüşünü ve tasarılarını yansıtması. Osm. Tarihinde ilk defa bu ferman geçmişe bakarak geleceği planlayan bir özellik taşır. (eskiden şeriat vardı,şöyleydi, iyiydi, güzeldi gibi ifadeler var) Bu yönüyle yenilikçi ve ilerici. Tebanın canını,hayatını, inancını padişahın inayetine değil, kanunlara bağlayan bir belge. Anayasal gelişmemizin başlangıcı. Şeriat lafları gösteriş için. Laik kurumların toplumda yayılması Tanzimatçı devlet adamlarının açtığı çığır sayesinde. Tanzimat Fermanı-yargılamasız kimse cezalandırılamaz,mal-mülk güvencesi... Kanun devletinin oluşumunda bir aşama. Devrin yöneticileri genellikle sivil bürokratlar.Eskisi gibi asker yönetici değiller. Bunlar genellikle yurtdışında görevle bulunmuş bürokratlardı. Bu bürokratlar devrimci değil, reformcu. Ilımlı bir yol izlediler. (Avrupalıları da memnun etmek için) Eleman ordusuz, parasız, bürokratsız Osm. Ülkesini yönetenler yeteneksiz olsalardı Osm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

6. HAFTA - 6 hafta 202-242 202-242 LBER ORTAYLI OSMANLI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online