7. HAFTA - 7. hafta 245-278 lber Ortayl Babliden Aydn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. hafta 245-278 İlber Ortaylı “Babıâli’den Aydın Portreleri” Konu: Babıâli aydınlarından Cevdet ve Mithat Paşa’yı inceleyerek o dönemin aydın portresi. Özet: Babıâli aydını günümüzde sorumsuz ve yiyici olarak görülse de aslında yaşadığı ortamı yargılayan ölçüp tartan son devir aydınları Babıâli çevresinin ürünüdür. Geleneksel olan çatışma, rekabet ve ilkesiz gruplaşma hastalığı devam ediyor Babıâli aydınında. Mithat paşa Bürokrat Köprü yol yaptı Modern tarım ve bankacılığın temellerini attı Sadrazam oldu Reformcu (hatta ölçüyü kaçırdığını söyleyenler var) Fransızca biliyor Cevdet Paşa Alim iken vezir oldu İlmi yönü kuvvetli Güzel bir tarih kitabı yazdı Dilin sadeleşmesini savunuyor. İslamcı ve gelenekçi deniyor. Arapça ve Farsçaya hakim İmparatorluğun yargı ve yönetim örgütünü ikisinin projeleriyle düzenleniyordu. Eksiklikleri: Birbirlerine saygı ve tahammül. Çatışma nedeni rekabet Örnek: 1876 anayasası hazırlarken Mithat Cevdet’e “senin aklın ermez Fransızca bilmezsin” Cevdet Mithat’a “senin Fransızcan 15 kelimeden ibarettir.” SONUÇ OLARAK: Birlikte çalışma ortamı kaybolunca, zeki insanlar sadece birbirlerini yemeye başladılar ve yerlerini yeteneksizlere bıraktılar İlber Ortaylı “Babıâli’de Basın” Konu: Basın yönetimin sesi olarak kurulmuştu, yönetimin dünya görüşünü anlatan, propagandasını yapan bir araç olarak anlaşılmaktaydı. Özellikle dış dünyanın Osmanlı’ya bakışına çok önem veriliyordu. Basın sıkı sıkıya yönetimin hükümetin kontrolü altındaydı. Yapılanlar 1. Sansür: basılacak her şey dahiliye veya hariciye nazırına sunulmalıydı. Abdülmecit ve Abdülaziz devri basında ciddi bir sansür uygulamamış ama Abdülhamit uygulamış. 2. Satınalma: Muhabirler özellikle yabancılar iyi haber yapmaları için satın alınıyordu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
3. Öldürme: İttihatçılar iktidar, Babıali muhalefet olunca ittihatçıların tetikçileri birçok gazeteciyi vurdular Şerif Mardin “Ali Paşa ve Hürriyet” Ali Paşa hürriyete karşı. Devletin birkaç kişi tarafından yönetilmesinin en doğru olduğunu yoksa karışıklık olacağını söylüyor. Hürriyetin sınırları tam çizilemediği için imparatorluktaki milletlerin ayrılmaya karar verebileceklerini söylüyor . Şerif Mardin Ali Paşa’nın görüşlerini böyle aktardıktan sonra onu eleştiriyor ve diyor ki: “Ali paşa milletin selameti için otoriterliği savunduğunu söylese de aslında kendisi için böyle diyor. Lasswell’e göre böyle adamlar kendine güvensizlik duyuyorlar ve dolayısıyla kimseye güvenmiyorlar. Bundan dolayı otoriter yönetimi savunurlar” Şerif Mardin “Tanzimat Fermanının Manası” Tez: Tanzimat Avrupa’dan ve o zamanki durumdan etkilenmiştir Yöntem: Tanzimatın 2 önemli ismi Reşit Paşa ve Sadık Rıfat Paşa’nın görüşleriyle Avrupa’daki fikir akımlarının benzerliklerini göstermek., Reşit Paşa
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 6

7. HAFTA - 7. hafta 245-278 lber Ortayl Babliden Aydn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online