{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7. HAFTA - 7 hafta 245-278 lber Ortayl Babliden Aydn...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. hafta 245-278 İlber Ortaylı “Babıâli’den Aydın Portreleri” Konu: Babıâli aydınlarından Cevdet ve Mithat Paşa’yı inceleyerek o dönemin aydın portresi. Özet: Babıâli aydını günümüzde sorumsuz ve yiyici olarak görülse de aslında yaşadığı ortamı yargılayan ölçüp tartan son devir aydınları Babıâli çevresinin ürünüdür. Geleneksel olan çatışma, rekabet ve ilkesiz gruplaşma hastalığı devam ediyor Babıâli aydınında. Mithat paşa Bürokrat Köprü yol yaptı Modern tarım ve bankacılığın temellerini attı Sadrazam oldu Reformcu (hatta ölçüyü kaçırdığını söyleyenler var) Fransızca biliyor Cevdet Paşa Alim iken vezir oldu İlmi yönü kuvvetli Güzel bir tarih kitabı yazdı Dilin sadeleşmesini savunuyor. İslamcı ve gelenekçi deniyor. Arapça ve Farsçaya hakim İmparatorluğun yargı ve yönetim örgütünü ikisinin projeleriyle düzenleniyordu. Eksiklikleri: Birbirlerine saygı ve tahammül. Çatışma nedeni rekabet Örnek: 1876 anayasası hazırlarken Mithat Cevdet’e “senin aklın ermez Fransızca bilmezsin” Cevdet Mithat’a “senin Fransızcan 15 kelimeden ibarettir.” SONUÇ OLARAK: Birlikte çalışma ortamı kaybolunca, zeki insanlar sadece birbirlerini yemeye başladılar ve yerlerini yeteneksizlere bıraktılar İlber Ortaylı “Babıâli’de Basın” Konu: Basın yönetimin sesi olarak kurulmuştu, yönetimin dünya görüşünü anlatan, propagandasını yapan bir araç olarak anlaşılmaktaydı. Özellikle dış dünyanın Osmanlı’ya bakışına çok önem veriliyordu. Basın sıkı sıkıya yönetimin hükümetin kontrolü altındaydı. Yapılanlar 1. Sansür: basılacak her şey dahiliye veya hariciye nazırına sunulmalıydı. Abdülmecit ve Abdülaziz devri basında ciddi bir sansür uygulamamış ama Abdülhamit uygulamış. 2. Satınalma: Muhabirler özellikle yabancılar iyi haber yapmaları için satın alınıyordu
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3. Öldürme: İttihatçılar iktidar, Babıali muhalefet olunca ittihatçıların tetikçileri birçok gazeteciyi vurdular Şerif Mardin “Ali Paşa ve Hürriyet” Ali Paşa hürriyete karşı. Devletin birkaç kişi tarafından yönetilmesinin en doğru olduğunu yoksa karışıklık olacağını söylüyor. Hürriyetin sınırları tam çizilemediği için imparatorluktaki milletlerin ayrılmaya karar verebileceklerini söylüyor . Şerif Mardin Ali Paşa’nın görüşlerini böyle aktardıktan sonra onu eleştiriyor ve diyor ki: “Ali paşa milletin selameti için otoriterliği savunduğunu söylese de aslında kendisi için böyle diyor. Lasswell’e göre böyle adamlar kendine güvensizlik duyuyorlar ve dolayısıyla kimseye güvenmiyorlar. Bundan dolayı otoriter yönetimi savunurlar” Şerif Mardin “Tanzimat Fermanının Manası” Tez: Tanzimat Avrupa’dan ve o zamanki durumdan etkilenmiştir Yöntem: Tanzimatın 2 önemli ismi Reşit Paşa ve Sadık Rıfat Paşa’nın görüşleriyle Avrupa’daki fikir akımlarının benzerliklerini göstermek.,
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern