7 - 7. HAFTA lber Ortayl: Babaliden Aydn Portreleri Babali...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7. HAFTA lber Ortayl: Babaliden Aydn Portreleri Babali brokratlarnn tarih bilen, dnemi sorgulayan ve eletiren aydnlardan olutuunu; Ahmet Cevdet ve Ahmet Mithat Paalarn bu aydnlardan olduklarn belirtiyor ve yaznn geri kalan blmnde bu paalar zerine younlayor. Cevdet ve Mithat Paalarn dneminin nemli reformcularndan olduklarndan, birok ynleriyle birbirlerine benzer zelliklere sahip olduklarndan ancak aralarnda mthi bir atma, bir uyumazlk bulunduundan bahsediyor. Bu uyumazln temelini ise Osmanl brokrasisinin genel hastal olan rekabete dayandryor. lber Ortayl: Babalide Basn Osmanlda basn devlet eliyle ynetimin ve padiahn reformlarnn propagandasn yapmak iin kurulmu bir ara niteliindeydi. Bu nedenle bir bugn bile zgr basn anlay yerlemedi. Sansr 19. yy Osmanlsnda ska bavurulan yollardan biri oldu. Yabanc gazeteler veya bu gazetelerin Osmanl muhabirleri satn alnarak ska bavurulan yollardan biri oldu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online