{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7 - 7 HAFTA lber Ortayl Babaliden Aydn Portreleri Babali...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. HAFTA İlber Ortaylı: “Babıali’den Aydın Portreleri” Babıali bürokratlarının tarih bilen, dönemi sorgulayan ve eleştiren aydınlardan oluştuğunu; Ahmet Cevdet ve Ahmet Mithat Paşaların bu aydınlardan olduklarını belirtiyor ve yazının geri kalan bölümünde bu paşalar üzerine yoğunlaşıyor. Cevdet ve Mithat Paşaların döneminin önemli reformcularından olduklarından, birçok yönleriyle birbirlerine benzer özelliklere sahip olduklarından ancak aralarında müthiş bir çatışma, bir uyuşmazlık bulunduğundan bahsediyor. Bu uyuşmazlığın temelini ise Osmanlı bürokrasisinin genel hastalığı olan rekabete dayandırıyor. İlber Ortaylı: “Babıali’de Basın” Osmanlı’da basın devlet eliyle yönetimin ve padişahın reformlarının propagandasını yapmak için kurulmuş bir araç niteliğindeydi. Bu nedenle bir bugün bile özgür basın anlayışı yerleşmedi. Sansür 19. yy Osmanlısı’nda sıkça başvurulan yollardan biri oldu. Yabancı gazeteler veya bu gazetelerin Osmanlı muhabirleri satın alınarak
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online