{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

8. HAFTA - 8 HAFTA 309-320 Trkiye Tarihi 3 Osmanl Devleti...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8. HAFTA 309-320 Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908- Sina Akşi Islahat fermanı: Müslüman ve müslüman olmayanların askeri ve sivil bütün okullara girme hakkını elde etmesi. Müslümalarla müslüman olmayanlar arasında ceza ve ticaret davalarının laik mahkemelerde görülmesi. Müslüman olmayanların da askerlik hizmetiyle yükümlü olması fakat bedel vererek askerlikten kaçma imkanının tanınması. Paris Kongresi: Osmanlı devletinin Avrupa camiasına girmesi ve Avrupa genel hukukundan, yani devletler Umumi hukukundan yararlanması kabul edildi. Demek ki o zamanlar Osmanlı bir şekilde hukuk dışı sayılmaktaydı. Osmanlı bu anlaşmayla yarı bağımsızlığını sürdürme sürecinde daha güvenli hale geldi. Fransa Osmanlı politikasında önemli yer edinmeye başladı. Daha önce iktidar mücadelesi İngilizlerce desteklenen M. Reşit Paşa ve yandaşlarıyla saray etrafında kümelenmeye çalışan ulema ve ordu bölündü çevreleri arasında cereyan ederken; M. Reşit Paşa cephesi bölündü. Bir yanda İngilizlerce desteklenen M. Reşit, öbür yanda Fransızlarca desteklenen Ali ve Fuat Paşalarının grupları oluştu ve iktidar mücadelesi bunlar arasında yoğunlaştı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}