8-14.haftalar - Week 8(23-25 November 2004 The transition...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Week 8 (23-25 November 2004) The transition from the Ancient to the Medieval world Civilization in the West, pp 229-262 Chapter 6: The Transformation of the Classical World I. Görsel Kayıt (The Visual Record) Bir Gelinin Çeyizi (A Bride’s Trousseau) Bu bölümde üzerinde hem pagan sembolleri hem de hıristiyanlığa ait semboller bulunan Projecta mücevher kutusu adlı bir görsel kayıt tanıtılıyor. Bu eser üzerinden, gelinin dahil olduğu sınıf hakkında yorum yapılmış (Gümüş yoğunluğu yüksek statüyü belirtir, aristokrat sınıfından). Yazının asıl gayesi ise bir zamanlar zulme maruz kalıp aşağılanmış Hıristiyanlığın nasıl paganizm yanında kendine yer bulduğunu ve zayıf sınıfa ek olarak aristokrat sınıf tarafından benimsenir (en azından hoş görülür) hale geldiğini göstermek. Ayrıca yazının sonlarına doğru, çeyizin Vizigotların 410 yılındaki İtalya yağmasında koruma amaçlı saklandığından bahsediliyor. Tüm bunlar üzerinden, Roma ve Barbar kültürlerin değişimine sahne olan yeni Roma dünyasının (MS 180 ve sonrasındaki 200 sene) paganizm- Hıristiyanlık ve barbarlık-Romalılık gibi karşıtlar ihtiva ettiği yorumu yapılıyor. II. Üçüncü Yüzyılın Krizleri ( The Crisis of the Third Century) Bu bölümde, Septimus Severus (193-211) yönetiminin başlangıcından Diolectian (284-305) yönetiminin sonuna kadar olan dönemde yaşanan sosyal, ekonomik ve politik yapı değişimleri bazı ana sorunlar üzerinden kısaca anlatılıyor. Aşırı Geniş Sınırlar: İmparatorluğun fazlaca geniş sınırlarını muhafaza etmek büyük çapta insan gücü (ordu olarak düşünün, orduyu besleme adına düşünün) ve kaynak gerektiriyordu. Sınır boyları çökmeye yüz tutmuştu. Tarıma Dayalı Ekonomi: Eski dünyanın aristokratlarına göre tarım onurlu bir zenginlik kaynağı idi. Ne endüstri ne ticaret varlıklı kesim tarafından geçim kaynağı olarak tercih edilmiyordu. Bu durum da ekonomide tarıma aşırı bağlılığa ve sonuçta sermaye akışının çok azalmasına sebep oldu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yetkin Olamayan Yönetim: Roma, yönetme alanında, sofistike ticari ve endüstriyel deneyime sahip olmadığı için, genellikle etkisiz kaldı: * Aristokrasinin zenginliğine el atabilen bir vergi sistemi yoktu. * Her şehrin kendine göre bir vergi sistemi vardı. * Temel hizmetleri kendi cebinden karşılayan bireyler makbuldü. * Hiçbir zaman yatırım amaçlı iç borçlanmaya gidilemedi (Ülkedeki tonla zengin aristokrata rağmen). Bu durum da anlık para sıkıntılarında yönetimin paradaki gümüş miktarını düşürmesine sebep oldu ve enflasyon ortaya çıktı. Sabit Politik Tabanın Geliştirilememesi:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 123

8-14.haftalar - Week 8(23-25 November 2004 The transition...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online