{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9. HAFTA - 9.HAFTA lber Ortayl-mparatorluun En uzun Yzyl...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9.HAFTA İlber Ortaylı-İmparatorluğun En uzun Yüzyılı: Tez cümlesi: 19.Yüzyıl dünyasının gerektirdiği siyasi ve idari yapıyı kurmak için çabalayan reformcular, çağlarına uygun olmayan bir iktisadi altyapı devralmışlardır.Bir başka deyişle dünya görüşleri, uygarlık anlayışları ve devlet geleneklerinin onlara gösterdiği yol, iktisadi engelleri aşamıyordu. Geciken Osmanlı modernleşmesinin çıkmazı buydu. Reformcuların Çıkmazı: Ticaret otarşikti ve 19.yy ortasında dahi demiryolu ve karayolu eksikliğinden eyaletler arasında rahat ulaşım sağlanamıyordu. Tezgah üretiminde çöküntü 19.yy’dan çok önce başlamıştı ve ihracat genel olarak hammaddeye dayalıydı. Fakat Osmanlı hiçbir zaman belirli hammaddelerin temin edildiği bir sömürge haline dönüşmemişti.1840 sonrasında Balkanlar, Ege ve Suriye bölgelerinde fabrikalar açılmaya başlandı ve bu sayede hammaddeler işlenebiliyordu. Osmanlı sanayi devlet sayesinde gelişti fakat Avrupa’ya göre yüksek maliyetle üretim yapıyordu. Osmanlı devletinde de girişimciye destek veriliyordu ve özel sektör teşvik ediliyordu. Ulusal ekonomik sistem söz konusu değildi ve eyaletler birbirinden kopuktu. Osmanlı’da sanayileşme alanında yanlış reformlar yapıldığından başarısız olunmuştur.Osmanlı devlet adamları, Avrupa’daki tarzda bir sanayi atılımı yapmak hevesinde değildi, Avrupa’da karşılaştıkları sınıf çatışmalarının imparatorlukta da gerçekleşmesinden korkuyorlardı. Narh : Her mal için fiyat belirlenmesi sistemi Vergiler çok yüksek olduğundan yerli sanayi ve ticareti dumura uğratıyordu. Tarımsal ekonomiye dayanan imparatorluk yetersiz mali kaynak nedeniyle reformları gerçekleştiremiyordu. 2.Mahmut döneminde miri rejimden özel mülkiyete geçildi, bu da tarımda verimliliği artırdı. Vergi toplama konusunda çok büyük bir problem vardı. Tanzimat fermanı iltizam sistemini iddia ettiği halde bu başarılamadı. Hatta iltizam sisteminin iyi işleyişi bile ancak 1880’de Düyun-ı Umumiye’nin gelmesinden sonra gerçekleşebilmiştir. Fakat Düyun-ı Umumiye köylüler için devletten sonra ikinci bir sömürücü haline gelmiştir. Demiryolları tarımda önemli bir üretim artışı sağlamıştır. Maliye, devletin cari giderlerini ve yatırımları büyük oranda borçtan karşıladığı için devlet
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

9. HAFTA - 9.HAFTA lber Ortayl-mparatorluun En uzun Yzyl...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online